Aktuality

Změna kapitoly 5.7. „Očekávané výsledky“ v Zadávací dokumentaci Podprogramu 3

Vážení uchazeči, dovolujeme si upřesnit kapitolu 5.7. „Očekávané výsledky“ v Zadávací dokumentaci Podprogramu 3 - Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR, ve které došlo k administrativní chybě. Níže naleznete její správné znění, které je v souladu se schválenými změnami v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026. 5.7. Očekávané výsledky(1) V návaznosti...

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2022 – 2023, Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen "MZ") vypisuje dne 11. 10. 2021 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž o účelovou...

Prodloužení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 o 1 rok

Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 23. srpna 2021 č. 738 prodloužení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (kód NV) o 1 rok bez nároku na navýšení účelové podpory. Důvodem prodloužení je dlouhodobě nepříznivá epidemiologická situace spojená s šířením onemocnění covid-19, v důsledku čehož mohlo dojít ke zpoždění činností spojených s řešením projektů....

Hodnocení Závěrečných zpráv projektů MZ ČR ukončených v roce 2020

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů MZ ČR (AZV ČR) ukončených k 30. 6. 2020 a k 31. 12. 2020 vč. projektů nominovaných na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývojeze soutěží VES 2015, VES 2016 a VES 2017 (viz příloha Seznam-hodnocených-ZZ-projektů-ukončených-v-roce-2020.pdf). Projekty byly...

Opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2021 z důvodu epidemie COVID-19

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy v souvislosti s přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situací v ČR, omezením pohybu a osobní komunikace z důvodu šíření nemoci COVID-19, schválilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR prodloužení přechodných změn ve stanovení způsobilých nákladů u běžících projektů také v roce 2021. Do způsobilých...