Archív aktualit

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2017 - 2020

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 16. 5. 2016 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění...

Informace ke změnám v průběhu řešení projektů MZ VES 2015, VES 2016, VES 2017 a VES 2018

Aktuální formulář pro Žádost o schválení změny projektu ke stažení zde: Žádost o schválení změny projektu   Další informace týkající se změn v projektech MZ VES 2015, VES 2016, VES 2017 a VES 2018 najdete po kliknutí na níže uvedený odkaz http://azvcr.cz/aktuality/informace-ke-zmenam-v-prubehu-...

Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2016 – 2019 (VES 2016)

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) předkládá na základě Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících...

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2015 – IGA MZ a AZV

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2015 – účelová podpora na projekty Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ) a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV). Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje požádat...

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2015

Projekty, jejichž řešení bylo schváleno na delší dobu než 1 rok, jsou každý rok hodnoceny prostřednictvím odborných poradních orgánů (nově odborných hodnotících panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR - AZV) formou Dílčích (dříve průběžných) zpráv o řešení projektu. Jedná se o stručný přehled...

Formát dedikace projektů AZV ČR - doporučení pro řešitele

dle zadání Poskytovatele MZ ČR - formát textu dedikace projektů AZV ČR: V ČJ: "Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 15-.....A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena." V AJ: "Supported by Ministry of Health of the Czech...

Programme to support medical applied research in 2015 to 2022

Programme to support medical applied research in 2015 to 2022

INFORMACE KE ZMĚNÁM V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU PODPOŘENÉHO Z ÚČELOVÉ PODPORY MZ V RÁMCI VES 2015, VES 2016, VES 2017 a VES 2018

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen “MZ“) a Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (dále jen "AZV") upozorňuje příjemce účelové podpory MZ na řešení projektů výzkumu a vývoje, aby se při nakládání s účelovou podporou řídili Přílohou 8 Zadávací dokumentace VES 2015, Přílohou 10 Zadávací dokumentace...

Information for VES 2015 reviewers

Dear reviewers we would like to inform you that there were serious technical difficulties in provider (Ministry of health) application. Due to this problems payment for review has been prolonged. Our agency was reassured that intense work was expend to solve these problems. Currently your payments...

Informace pro uchazeče o účelovou podporu MZ VES 2016 – MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY

Dle ZD kap. 5.4.1 odst. (3) lze v rámci Programu hradit z prostředků poskytovatele (z účelových výdajů MZ) mimořádné odměny (u osobních nákladů specifikovaných v písm. a) a b) bodu (2), článku 5.4.1. této zadávací dokumentace), pokud jsou mzdy, ke kterým jsou mimořádné odměny vztaženy, hrazeny z...

Stránky