Archív aktualit

INFORMACE PRO PŘÍJEMCE ÚČELOVÉ PODPORY – DOLOŽENÍ SMLOUVY O ŘEŠENÍ ČÁSTI PROJEKTU DLE KAPITOLY 9.8. BODU 1.1. ODST. 5 PLATNÉ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dle informací z Ministerstva zdravotnictví ČR je možné, aby příjemci účelové podpory (VES 2015) dodali smlouvy o řešení části projektu 15-xxxxxA (v případě, že se na projektu bude podílet jeden nebo více dalších účastníků) nejlépe cca do 2 týdnů od doručení (oboustranně) podepsaných smluv o...

Nejdůležitější změny v zadávací dokumentaci pro VES 2016 oproti VES 2015

1.3. Vymezení pojmů – změna dle sdělení Komise - Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (nově: Aplikovaným výzkumem se dle Rámce rozumí průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinace.) 2.1. Soutěžní a hodnotící lhůta, délka řešení projektu (dále také 5.3 Návrh projektu...

VYHLÁŠENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O ÚČELOVOU PODPORU MZ NA LÉTA 2016 - 2019

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 15. 5. 2015 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění...

Zřízení Helpdesku

Od 11.5.2015 je plně funkční Helpdesk AZV.  Pro své dotazy prosíme využívejte webový formulář přístupný na www.azvcr.cz/helpdesk nebo telefonujte v době od 8:00 do 16:00 hod na tel. číslo +420 271 019 257, případně konkrétním tajemníkům panelů, jejichž kontakty jsou uvedeny v sekci "Kancelář AZV ČR...

INFORMACE PRO PŘÍJEMCE ÚČELOVÉ PODPORY – doložení smlouvy o řešení části projektu dle kapitoly 9.8. bodu 1.1. odst. 5 platné zadávací dokumentace

Upozorňujeme příjemce, že dle kapitoly 9.8 bodu 1.1 odst. 5, je nutné doložit, v případě, že se na projektu bude podílet jeden nebo více další účastníků, do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy originál či úředně ověřenou kopii smlouvy o řešení části projektu 15-xxxxxA.   Tyto dokumenty...

Stránky