Nejdůležitější změny v zadávací dokumentaci pro VES 2017 oproti VES 2016

OSOBA NAVRHOVATELE PŘÍP. SPOLUNAVRHOVATELE:

1.3. Vymezení pojmů odst. (12) Navrhovatel (případně spolunavrhovatel) – doplněna podmínka, že „táž fyzická osoba může v této veřejné soutěži vystupovat pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho návrhu projektu jako spolunavrhovatel.“.

- viz také 5.2. Obecné podmínky pro podávání návrhů odst. (3), dále 6.1. Přijímání návrhů projektů odst. (1) písm. f)

- pokud dojde k porušení této podmínky, budou všechny takové návrhy projektů vyřazeny z formálního důvodu!

SÚKL:

3.2. Rozdělení Programu odst. (3) – doplněno upřesnění: „Zadavatelem klinického hodnocení musí být vždy uchazeč resp. budoucí příjemce (v tomto případě musí být uchazečem zdravotnické zařízení). Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.“.

- viz také 4.2. Požadavky na způsobilost uchazeče, na odbornou způsobilost (pokud to povaha projektu vyžaduje) a způsob prokázání způsobilosti odst. (1) písm. h), dále 9.13. Příloha 13 - Seznam příloh k návrhu projektu 7) dokument upravující vztah projektu k pravidlům SÚKL

4.2. Požadavky na způsobilost uchazeče, na odbornou způsobilost (pokud to povaha projektu vyžaduje) a způsob prokázání způsobilosti odst. (1) písm. h) – vyškrtnuto: „scan dopisu, kterým si vyžádal“ a „poté, co toto stanovisko od SÚKL obdrží, nejpozději do 7 dnů ho předá poskytovateli“.

- viz dále 9.13. Příloha 13 - Seznam příloh k návrhu projektu 7) dokument upravující vztah projektu k pravidlům SÚKL

- souhrn k SÚKL: v případě potřeby povolení či ohlášení SÚKLu přiloží uchazeč resp. příjemce scan tohoto dokumentu, vždy však minimálně stanovisko SÚKL, zda se jedná či nejedná o klinické hodnocení ve smyslu zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech, přičemž zadavatelem klinického hodnocení musí být vždy uchazeč resp. budoucí příjemce (v tomto případě musí být uchazečem zdravotnické zařízení) a již tedy není možné přikládat dopis s žádostí o stanovisko SÚKL!

REGISTRY

3.2. Rozdělení Programu odst. (4) – doplněno upřesnění: „Vznik takového registru tedy nemůže být výsledkem a cílem výzkumného projektu financovaného z účelové podpory, nýbrž může být pouze jeho zdrojem (nástrojem a prostředkem řešení projektu). Součástí řešení jednotlivých projektů může být vytvoření určité databáze (sběr specifických dat, která budou použita při řešení projektu), ale finálním cílem projektu je dosažení nových poznatků.“.

- doporučujeme tedy neuvádět slovo „registr“ do názvu projektu

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ PRO FO A PO SE SÍDLEM MIMO ČR O PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

4.2. Požadavky na způsobilost uchazeče, na odbornou způsobilost (pokud to povaha projektu vyžaduje)
a způsob prokázání způsobilosti odst. (5) – doplněn vzor: „(vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze 6 této zadávací dokumentace – viz článek 9.6 )“.

- viz také 9.6. Příloha 6 - Vzor čestného prohlášení pro prokázání způsobilosti uchazeče/spoluuchazeče
se sídlem mimo Českou republiku (vzor Čestné prohlášení uchazeče nebo spoluuchazeče*) – fyzické osoby
se sídlem mimo Českou republiku o prokázání způsobilosti a Čestné prohlášení uchazeče nebo spoluuchazeče*) – právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku o prokázání způsobilosti, dále 8. Způsob podávání návrhů odst. (4) a dále 9.13. Příloha 13 - Seznam příloh k návrhu projektu 6) čestné prohlášení pro uchazeče / spoluuchazeče se sídlem mimo ČR

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

5.7. Očekávané výsledky odst. (1) do věty Jimp - recenzovaný odborný článek v časopise s impakt faktorem doplněno: „IF dle SCI/WOS“.

- viz také 5.7. Očekávané výsledky odst. (4)

ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

9.2. Příloha 2 - Vzor čestného prohlášení pro prokázání způsobilosti doplněna věta: „Tímto čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé a správné. Jsem si plně vědom/a toho, že pokud bych uváděl/a nepravdivé údaje, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.“.

- doplněno dále do vzorů: Čestné prohlášení uchazeče nebo spoluuchazeče* ) – fyzické osoby o prokázání způsobilosti, Čestné prohlášení uchazeče nebo spoluuchazeče*) – právnické osoby o prokázání způsobilosti, dále viz Příloha 5 - Čestné prohlášení uchazeče ve vztahu k SÚKL a Čestné prohlášení uchazeče - právnické osoby ve vztahu k SÚKL

ETICKÁ KOMISE

9.7.1. Vyjádření etické komise uchazeče/dalšího účastníka odst. 1 Vyjádření etické komise uchazeče musí být předloženo vždy, je-li součástí projektu poskytování zdravotní péče, bylo doplněno: „jedná-li se o výzkum s lidskými subjekty a i v případě výzkumů s metodikou dotazníkových šetření a kvalitativních šetření u osob zasažených nebo ohrožených nemocí v souladu s Mezinárodní etickou komisí pro biomedicínský výzkum s lidskými účastníky CIOMS/WHO, 2002“.

PROJEKT POKUSŮ

9.7.2. Vyjádření odborné komise – ochrana pokusných zvířat bylo vyškrtnuto: „V případě, že platný schválený projekt pokusů nebude doručen v termínu před uzavřením smlouvy, MZ umožní jej dodat v přiměřené lhůtě 3 měsíců od uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti až doručením všech požadovaných příloh.“.

- bude následně upraveno ve smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu

DALŠÍ

9.10. Příloha 10 - Struktura skupin a podskupin výzkumných oborů pro IS VaVaI – CEP – aktualizováno dle http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1374.

9.11. Příloha 11 - Podmínky pro řešení projektů část 1.1. Postup při uzavírání smlouvy o poskytnutí účelové podpory odst. (1) a odst. (2) počet dní změněn z 30 kalendářních dnů na 20 kalendářních dnů.

9.11. Příloha 11 - Podmínky pro řešení projektů část 3. Podmínky pro nakládání s účelovou podporou změna vyhlášky na „vyhlášku MF ČR č. 367/2015  Sb.“.

9.11. Příloha 11 - Podmínky pro řešení projektů část 4.1. Dílčí a závěrečné zprávy o řešení projektu doplněn text: „Upřesnění pro vyplnění bude zveřejněno v Pokynech pro vyplnění na internetových stránkách poskytovatele.“.

9.11. Příloha 11 - Podmínky pro řešení projektů část 4.2. Dílčí zpráva o řešení projektu změněno dle názvosloví aplikace GRIS.

9.11. Příloha 11 - Podmínky pro řešení projektů část 5. Změny v průběhu řešení projektu odst. (6) přidán text: „V případě změny obecně závazných právních předpisů týkajících se osobních nákladů v projektu (např. změny platových tarifů, změny povinného přídělu do FKSP apod.) a jejich dopadů na ekonomické ukazatele je možné provést přesuny mezi jednotlivými položkami (z ostatních provozních nákladů do osobních nákladů) i nad limit 10 tis. Kč bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory. V následující zprávě (dílčí či závěrečné) však musí příjemce tyto změny popsat a zdůvodnit.“.

9.12.4. První stupeň hodnocení část Ekonomické hodnocení ve druhé fázi vložen odst.: (4) V případě podání mimořádně finančně náročného návrhu projektu může být takový návrh dán k posouzení Kontrolní radě AZV, která posoudí adekvátnost navržených uznaných nákladů plánovaných v návrhu daného projektu.“.

9.12.5. Druhý stupeň hodnocení upraven text této části.

9.12.6. Třetí stupeň hodnocení upraven text odst. (4).

Výše uvedený článek ke stažení ve wordu ZDE