FAQ

 

 

FAQ (ISVP/ostatní)

 

Odpověď

1

 

 

Jakou aplikaci mám použít pro podání návrhu projektu?

 

 

 

Pro podání návrhu projektu používejte výhradně Informační systém výzkumných projektů (ISVP), dříve využívaná aplikace GRIS již pro podávání návrhů projektů veřejných soutěží Ministerstva zdravotnictví (resp. AZV) není využívána. Pro vstup do aplikace prosím použijte odkaz: http://eregpublic.ksrzis.cz/.

 

2

 

 

Jak se mohu do aplikace ISVP přihlásit?

 

 

 

Pro vstup do aplikace prosím použijte odkaz: http://eregpublic.ksrzis.cz/. Pokud jste si aktivovali účet, máte k dispozici jak uživatelské jméno, tak heslo, které jste si při aktivaci vytvořili. Pokud nejste prozatím do ISVP registrován, vypršela Vám lhůta pro aktivaci (aktivační link z adresy jsu@ereg.ksrzis.cz), či máte jiný problém s aktivací či přihlášením, obraťte se na technickou podporu systému zajišťující ÚZIS ČR: helpdesk.registry@ksrzis.cz; +420 222 269 999.

 

3

 

Lze pro práci v aplikaci použí jakýkoliv prohlížeč?

 

 

Doporučeným prohlížečem pro korektní zobrazení formulářů systému ISVP je Internet Explorer verze 8, 9, 10 a FireFox 4 – 17 se zapnutou podporou JavaScriptu (jedná se o obecné požadavky prostředí JTP).

 

4

 

Žádost o zapomenuté heslo.

 

 

Pro nové heslo použijte funkci "Obnova osobního hesla / PIN renewal" při přihlášení.

 

5

 

Lze měnit jména osob (např. získání titulu, změna příjmení - svatba) či názvy institucí?

 

 

V tomto případě se obraťte na technickou podporu systému, zajišťuje ÚZIS ČR: helpdesk.registry@ksrzis.cz.

 

6

 

 

Lze projekt průběžně upravovat a tisknout?

 

 

 

Návrh projektu lze měnit v průběhu soutěžní lhůty tj. do 11.7.2017. Změny je možné provádět pomocí tlačítka "Upravit podaný návrh" (na detailu projektu) ve webové aplikaci. Po kliknutí na toto tlačítko je vždy nutné (i bez provedené změny) opětovně projekt "Finalizovat a podat" příp. také zaslat prostřednictvím ISDS.

 

7

 

 

Lze využít jinou datovou schránku třetí osoby?

 

 

 

Ano, v souladu se ZD v těchto případech příjemce musí povinně doložit plnou moc k využívání datové schránky třetí osoby.  Tento dokument je povinnou přílohou návrhu projektu a v souladu se Zadávací dokumentací musí být vložen do aplikace a zároveň doručen v listinné podobě v průběhu soutěžní lhůty do podatelny Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

 

8

 

 

Komu patří autorská práva k výstupům projektu?

 

 

 

Všechna práva k výsledkům řešení projektu patří v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 130/2002 Sb. příjemci. Práva autorů a původců výsledků a majitelů ochranných práv k nim jsou upravena zvláštními právními předpisy. Je-li výsledkem grantového projektu patentovaný vynález, vzniká majiteli patentu povinnost učinit tzv. nabídku licence ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Pro využití výsledků platí ustanovení § 16 odst. (4) zákona č. 130/2002 Sb.

 

9

 

 

 

 

 

Jaký je postup při vracení nespotřebovaných prostředků poskytnutých MZ?

 

 

 

 

 

 

Skončilo-li účtování v oddělené analytické evidenci vedené k danému projektu v daném kalendářním roce přebytkem, tj. nebyly-li vyčerpány všechny prostředky poskytnuté příjemci nebo dalšímu účastníkovi na příslušný rok, je příjemce povinen o tomto informovat poskytovatele a vrátit nevyčerpané prostředky za projekt jako celek (včetně všech dalších účastníků) do státního rozpočtu takto (současně je nezbytné písemně oznámit platbu podle dispozic uvedených na internetových stránkách poskytovatele):
a) příjemce, který je organizační složkou státu nebo územně samosprávného celku, vrací nespotřebovanou účelovou podporu na příjmový účet svého zřizovatele;
b) ostatní příjemci vracejí nespotřebované prostředky na účet č. 6015-2528-001/0710.
Příjemci dotace jsou o nutnosti vrácení nespotřebovaných prostředků každoročně informováni (obvykle na začátku nového kalendářního roku), včetně zaslání požadovaných podkladů pro vypořádání dotace na příslušných formulářích.

 

10

 

 

Jak na generování pdf souborů?

 

 

 

Po úplném vyplnění formuláře doporučujeme použít tlačítko "Zkontrolovat", pokud se neobjeví žádné chyby (validační kontrola), stiskněte tlačítko "Finalizovat a podat". Po stisknutí tlačítka "Finalizovat a podat" se na verzi projektu vygeneruje pdf soubor, návrh projektu je ke stažení přes tlačítko "Otevřít návrh". Ten se následně nezměněný zasílá s názvem „AZV – návrh projektu VES 2018“ (pro přejmenování použijte "průzkumník" a funkci "Přejmenovat" (nelze např. použít funkci "Uložit jako...") do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „ j9gfq5d“.

 

11

 

Jak poznám, že byla data vložená do formuláře návrhu projektu uložena?

 

 

V návrhu projetu se data průběžně ukládají kliknutím na tlačítko „Uložit“.

 

12

 

Mám zaslat checklist?

 

 

Ne. Checklisty jsou pouze pomůckou navrhovatele a slouží výhradně pro jeho interní kontrolu procesů.

 

13

 

Jak odstranit povinné či jiné přílohy návrhu projektu?

 

 

V případě, že potřebujete nahradit stávající přílohu v aplikaci postupujte následujícím způsobem. Danou přílohu vymažete pomocí ikonky koše, následně dáte vybrat nový soubor a stiknete tlačítko "Uložit přílohu".

 

14

 

Lze použít uživatelský přístup, který jsem využíval pro podání projektů GAČR?

 

 

Ne, aplikace ISVP běží na jiné platformě a musíte použít uživatelský účet vytvořený přímo pro ni.

 

15

 

Datovou schránkou lze zasílat projekty  pouze jednotlivě, nebo i hromadně?

 

 

Návrhy projektů lze posílat pouze jednotlivě. Hromadné zasílání není v aplikaci ISVP možné.

 

16

 

Existuje zadávací dokumentace v AJ?

 

 

Ne. Všechny dostupné materiály jsou pouze v českém jazyce.

 

17

 

Je nějak omezen počet spoluuchazečů u AZV projektů?

 

 

Počet není omezen při zachování pravidla, že spoluuchazečem musí být subjekt odlišný od uchazeče (v případě právnické osoby s rozdílným IČ).

 

18

 

Může se soutěže zúčastnit např. s.r.o. a jaké jsou požadavky na uchazeče?

 

 

Uchazečem je v této veřejné soutěži organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory. Forma organizace v tomto případě není omezena. Uchazeč musí před ukončením soutěžní lhůty prokázat svou způsobilost v souladu s postupem popsaným v Zadávací dokumentaci.

 

19

 

 

 

 

Účast zahraničního uchazeče na projektu.

 

 

 

 

 

Dle ustanovení § 18 odst. (11) zákona č. 130/2002 Sb. se Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji může účastnit i právnická osoba se sídlem v členském státě evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederaci nebo občan takového státu nebo dlouhodobě pobývající rezident na území ČR nebo státní příslušník jiného státu, byl-li mu na území ČR povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, pokud splňuje podmínky způsobilosti podle odst. (2) s tím, že způsobilost podle odst. (2) písm. (b) až (f) se prokazuje čestným prohlášením (viz zadávací dokumentace 9. Přílohy část 9.6. Příloha 6 - Vzor čestného prohlášení pro prokázání způsobilosti Uchazeče/spoluuchazeče se sídlem mimo Českou republiku).

 

20

 

 

 

 

 

Je nutné dokládat při podávání navrhu projektu výpis z rejstříku trestů?

 

 

 

 

 

 

Dle novely zákona č. 130/2002 Sb. se trestní bezúhonnost již nedokládá výpisem z rejstříku trestů při podávání návrhů projektů u žádného z uchazečů. Dle čl. 4.2. odst. (1) písm. c) zadávací dokumentace prokazuje uchazeč/spoluuchazeč způsobilost podle § 18 odst. (2) písm. c) až i) zákona č. 130/2002 Sb. originálem nebo úředně ověřenou kopií čestného prohlášení (podle Přílohy 2 zadávací dokumentace - viz článek 9.2.), přičemž způsobilost podle § 18 odst. (2) písm. e) a  f) zákona č. 130/2002 Sb. se v případě právnických osob prokazuje u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena (resp. všech členů statutárního orgánu) s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny podmínky jiným právním předpisem (např. u veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí). Výpis z evidence Rejstříku trestů se pak dokládá až po vyhlášení výsledků veřejné soutěže před uzavřením smlouvy s úspěšným uchazečem (viz čl. 4.2. odst. (2) písm. b) zadávací dokumentace).

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

Které dokumenty se zasílají v listinné podobě do podatelny?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailní přehled dokumentů k prokazování způsobilosti v době podání návrhu projektu naleznete v Zadávací dokumentaci Příloha č. 13 - Seznam příloh k návrhu projektu. V listinné podobě se do podatelny zasílá:
1) Uchazeč zašle vyplněný formulář čestného prohlášení pro prokázání způsobilosti, opatřený podpisem statutárního zástupce. 2) Uchazeči (resp. spoluuchazeči), jejichž zřizovatelem není Ministerstvo zdravotnictví, nebo pokud nejsou veřejnou vysokou školou  nebo veřejnou výzkumnou institucí,  přikládají k čestnému prohlášení doklad o oprávnění k podnikání nebo jiné obdobné oprávnění (např. zakládací nebo zřizovací listinu nebo jiný obdobný doklad o zřízení nebo založení, výpis z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného seznamu). 3) Čestné prohlášení podle rozpočtových pravidel - dokládá každý uchazeč i spoluuchazeč, který je právnickou osobou. 4) Čestné prohlášení pro výzkumné organizace - dokládá každý uchazeč i spoluuchazeč, který je výzkumnou organizací. 5) čestné prohlášení pro uchazeče / spoluuchazeče se sídlem mimo ČR - dokládá každý uchazeč i spoluuchazeč, který má sídlem mimo ČR. 6) Seznam písemných příloh - odevzdává každý uchazeč (příp. ve spolupráci se spoluuchazečem /spoluuchazeči), obsahuje seznam písemných příloh, které budou v obálce. 7) plná moc k podání návrhu třetí osobě (DS) - předkládá se pouze v případě, že uchazeč nedisponuje vlastní datovou schránkou. 8) plná moc (pověření) statutárního zástupce - předkládá se pouze v případě, že statutární orgán uchazeče/spoluuchazeče nemůže osobně plnit nebo vykonávat svou funkci.

 

22

 

Kam mají být zasílány přílohy, které jsou požadovány v listinné podobě?

 

 

Přílohy k návrhu projektu je nutné doručit poštou nebo osobně do podatelny Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2018“.

 

23

 

 

Co je finální verze návrhu projektu?

 

 

 

Finální verze projektu je návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu vygenerovaný aplikací. Vytvořit finální verzi návrhu ve formátu PDF lze pouze v případě, že jsou vyplněna všechna povinná pole a přiloženy všechny povinné přílohy. V rámci veřejné soutěže lze podat pouze úplný návrh projektu, který nebude po vygenerování nijak změněn (např. nepoužívat pro přejmenování funkci "Uložit jako...". Změna návrhu projektu je důvodem pro jeho vyřazení z veřejné soutěže.

 

24

 

 

Lze měnit návrh projektu ještě po skončení soutěžní lhůty?

 

 

 

Návrh projektu nelze po skončení soutěžní lhůty 11.7.2017 nijak měnit ani doplňovat. Za změnu se nepovažuje, pokud poskytovatel neuzná část navržených celkových nákladů a nezahrne je mezi uznané náklady projektu, nebo pokud na základě zákona č. 130/2002 Sb. sníží celkovou výši účelové podpory.

 

25

 

 

 

 

 

V jakém formátu je možné vkládat přílohy k návrhu projektu?

 

 

 

 

 

 

Povinné i nepovinné přílohy se k návrhu projektu vkládají pouze ve formátu pdf. Názvy souborů s přílohami nesmí obsahovat diakritiku a nepovolené znaky (např. \ / : * ? “ < > ).
Přílohy jsou vkládány pouze do aplikace. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vytvořený aplikací bez příloh.
Příloha "Popis projektu" – zdůvodnění návrhu projektu  - je v Zadávací dokumentaci omezena na maximální rozsah 10 stran formátu A4 s použitím standardního písma o velikosti 11 bodů a řádkování 1. Maximální velikost přílohy je 3MB.
Příloha "životopis navrhovatele a spolunavrhovatelů"  - je v Zadávací dokumentaci omezena na maximální rozsah  dvě strany formátu A4 s použitím standardního písma (popř. další maximálně dvě strany na každého spolunavrhovatele). Maximální velikost přílohy je 1MB.

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké jsou povolené přílohy k projektu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi povolené přílohy projektu, patří pouze dokumenty uvedené v bodě 5.3. (16) Zadávací dokumentace: 
a) doklady a čestná prohlášení k prokázání způsobilosti podle článku 4.2 této zadávací dokumentace;
b) seznam pracovišť nebo posuzovatelů, kterým by nebylo vhodné návrh projektu k posouzení zasílat včetně zdůvodnění (pro zajištění objektivity při posuzování projektu máte možnost uvést tuzemského i zahraničního specialistu, který by se neměl vyjadřovat k projektu);
c) nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny, není-li v návrhu projektu podrobně specifikován pořizovaný majetek nebo předmět služby jako jedinečný;
d) doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením uchazeče nebo potvrzením předpokládaného sponzora;
e) plná moc k podání návrhu třetí osobě v případě, že uchazeč nedisponuje vlastní datovou schránkou; tuto plnou moc je potřeba připojit jako přílohu v aplikaci a zároveň doručit v listinné podobě poštou nebo osobně do podatelny poskytovatele, na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2018“;
f) nepodepsaný návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem (příjemcem) a navrhovanými dalšími účastníky;
g) příloha "Motivační účinek" - srovnávací analýza, porovnání míry zamýšlené činnosti s podporou a bez podpory v případě, že se řešení projektu účastní podnik;
h) seznam vhodných zahraničních oponentů - uveďte 3 zahraniční posuzovatele působící v oboru předkládaného projektu, s nimiž nespolupracujete a kteří by mohli být vhodnými oponenty (uveďte přesně jméno, pracoviště, adresu a e-mail navržených oponentů);
i) v případě potřeby originál plné moci (pověření), kterou statutární orgán uchazeče/spoluuchazeče zplnomocní svého zástupce k provádění úkonů souvisejících s podáním návrhu projektu;
j) Seznam písemných příloh.

 

27

 

 

V Části "Související projekty"  má řešitel uvádět granty z jiných zdrojů než MZČR?

 

 

 

Ano, také. V části "Související projekty" spolu/navrhovatel uvede údaje o všech tematicky blízkých projektech, řešených podle zákona č. 130/2002 Sb. s poskytnutou účelovou podporou od všech poskytovatelů, včetně MZČR, na jejichž řešení se navrhovatel nebo spolunavrhovatelé v době podání návrhu projektu podílejí nebo se v uplynulých třech letech podíleli a v jaké roli (navrhovatel / řešitel, spolunavrhovatel / spoluřešitel, odborný spolupracovník). Dále se uvádí obdobné informace o žádostech o poskytnutí účelové podpory, které navrhovatel nebo spolunavrhovatelé podávají.

 

28

 

Mám v části "Související projekty"  uvádět ukončené projekty, ve kterých jsem působil v roli člena týmu?

 

 

Ano, v souladu se zadávací dokumentací navrhovatel v části "Související projekty"  uvede i údaje o ukončených projektech, kde působil v roli člena týmu (pouze v období uplynulých tří let).

 

29

 

 

Je možné do části "Související projekty" celková výše podpory pro uchazeče nebo spoluuchazeče uvést pouze tu část z celkové částky, která připadá na daného řešitele, aby tímto nebyl znevýhodněn?

 

 

V části "Související projekty" se v souladu se ZD uvádí výše podpory využívaná pracovištěm navrhovatele (resp. spolunavrhovatele) pro řešení části projektu, za kterou je pracoviště navrhovatele (spolunavrhovatele) zodpovědné.

 

30

 

 

Kam zdůvodnit finanční náklady v 2. a dalších letech řešení projektu?

 

 

 

Veškerá zdůvodnění v rámci finančních prostředků prosím uvádějte v části  "Náklady - zdůvodnění nákladu pro rok … ". V návrhu projektu se uvádějí údaje pro první rok řešení. V případě významného navýšení požadovaných nákladů v dalších letech řešení v příslušné položce nebo v případě pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v dalších letech řešení se jejich zdůvodnění podává v tomto formuláři návrhu projektu.

 

31

 

Kam mohu zapsat zdůvodnění režijních nákladů?

 

 

ZD nevyžaduje zdůvodnění výše režijních nákladů. V případě, že chcete uvést jednotlivé položky zahrnuté do režijních nákladů, využijte jedné z ikon v rámci záložky "Náklady - zdůvodnění nákladu pro rok … "

 

32

 

 

Co se uvádí v abstraktu?

 

 

 

Souhrny (anotace) v češtině a v angličtině vyjadřující podstatu navrhovaného projektu a předpokládané konkrétní výsledky; abstrakt ani v češtině, ani v angličtině nesmí přesáhnout 1100 znaků včetně mezer a je určen ke zveřejnění. Žádáme navrhovatele, aby nevkládali do abstraktu, názvu projektu, klíčových slov, cílů projektu apod. „nestandardní“ znaky (např. znaky řecké, ruské abecedy, matematické značky apod.). S uvedenými útvary budou pracovat další databázové systémy a při vložení takových znaků nelze zajistit jejich bezproblémovou funkci.

 

33

 

Co je to H - index?

 

 

H -index udává, kolik článků daného navrhovatele dosahuje citovanosti vyšší, než je pořadové číslo článku dle počtu citací. H-index jednotlivce je dán indexy jeho jednotlivých vědeckých prací. Jde o číslo h, označující počet článků mající citační index rovný či vyšší h.

 

34

 

 

 

Jak správně citovat převzaté texty v návrzích projektů?

 

 

 

 

Převzaté texty v návrzích projektů je nutné citovat podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (viz např. článek 5.2. Zadávací dokumentace). Citace a odkazy provedené dle norem běžných v jednotlivých oborech či mezinárodních časopisech jsou akceptovatelnou alternativou. Podstatné je, aby převzatý text byl řádně citován s odkazem na původní zdroj. Základní ustanovení Zadávací dokumentace, dle kterého je použití převzatého textu bez citace ”hrubým porušením respektovaných standardů vědecké práce a podmínek této zadávací dokumentace a je důvodem pro vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže”, zůstává v platnosti.

 

35

 

 

 

 

Jak správně vyplnit osobní náklady v návrhu projektu?

 

 

 

 

 

Osobní náklady se vyplňují zvlášť pro uchazeče a zvlášť pro každého spoluuchazeče. Uvádějí se osobní náklady, případně finanční ohodnocení za práci fyzické osoby – uchazeče, resp. spoluuchazeče. Pro vědecké pracovníky a studenty odměňované podle ZD 5.4.1. odst. (2)  se uvádí v návrhu projektu jméno a příjmení pracovníka, pracovní kapacita (úvazek) a požadovaná částka. Pro technické a administrativní pracovníky se uvádí pouze souhrnná pracovní kapacita (úvazek) plánovaná pro daný rok a celková požadovaná částka. V případě plánování ostatních osobních nákladů se uvádí jméno a příjmení pracovníka, požadovaná částka a typ činnosti (pracovní náplň), pokud není jméno osoby známo, můžete do pole “Jméno, příjmení …” zadat text “student”, “bude vybrán na základě výběrového řízení”, apod.
V případě, že jsou návrhu projektu plánovány prostředky na studenty, studenti se uvádějí s příslušným označením (takto označené finanční prostředky lze použít vždy jen pro studenty).

 

36

 

Je nutné při plánování ostatních osobních nákladů (OON) uvádět osoby jmenovitě?

 

 

Při plánování ostatních osobních nákladů se nemusí uvádět osoby jmenovitě. Pokud není jméno osoby známo, můžete do pole “Jméno, příjmení …” zadat text “student”, “bude vybrán na základě výběrového řízení”, apod.

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet úvazku žadatele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše úvazku musí odpovídat cílům, roli v projektu, výsledkům a ohodnocení dané osoby. Nulová výše úvazku se nepřipouští. Poskytovatel stanovuje minimální výši úvazku na jednom projektu u jednoho zaměstnavatele pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1. Pro účely návrhu projektu je možné, aby součet všech úvazků dané osoby hrazených z účelové podpory poskytovatele překročil hranici 100 %. V případě přijetí více projektů je následně nezbytné snížení úvazků na projektech na maximální výši součtu všech úvazků 100 %.
Příklady:
1. Varianta – žadatel má již běžící projekt, kde má úvazek 50 %. Lze podat i několik návrhů projektů (v různých rolích navrhovatel, člen týmu), ve kterých bude mít v každém 80 % úvazek,  nicméně  v případě přijetí více projektů, je následně nezbytné snížení úvazků na projektech na maximální výši součtu všech úvazků 100 %! V takovémto případě je nutno v návrhu projektu podat vysvětlení, jak bude zajištěno řešení všech projektů současně na odpovídající vědecké úrovní, aniž by byl negativně ovlivněn průběh řešení  a výstupy jednotlivých projektů.
2. Varianta – žadatel nemá žádný běžící projekt. V tomto případě opět platí, že bude-li přijat více než jeden projekt a jeho úvazek bude v součtu vyšší než 100 %, opět musí v návrzích takových projektů vysvětlit, jak bude schopen zajistit jejich řešení, aniž by se to negativně projevilo na jejich kvalitě. V obou případech platí, že objemy úvazků a jejich účelnost jsou součástí komplexního hodnocení.

 

38

 

Lze financovat odborné pracovníky na DPP, DPČ?

 

 

Na DPP i DPČ ano.

 

39

 

Kam vkládá finanční ohodnocení uchazeč nebo spoluuchazeč fyzická osoba?

 

 

Je-li uchazečem nebo spoluuchazečem fyzická osoba, zahrne se pro účely evidence nákladů částka na její finanční ohodnocení za práci při řešení projektu do položky osobních nákladů, i když nejde o náklady vynakládané na úhradu mezd a platů v rámci pracovněprávních vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

40

 

 

 

Jaká je výše tzv. režijních nákladů?

 

 

 

 

Mezi způsobilé náklady lze zahrnout doplňkové (režijní) náklady vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu (např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu). Maximální výše takových nákladů je 20 % z částky celkových uznaných nákladů projektu požadovaných od MZČR bez nákladů na pořízení dlouhodobého majetku, tj. pouze z neinvestičních nákladů. Doplňkové (režijní) náklady plánované v návrhu projektu nelze překročit ani žádat o jejich navýšení v průběhu řešení projektu. Nejsou-li tyto náklady požadovány v návrhu projektu, nelze je zahrnout mezi uznané náklady.

 

41

 

Kam se přikládají oprávnění podle zvláštního právního předpisu?

 

 

Přehled povinných příloh k návrhu projektu je přehledně popsán v Příloze č. 13 Zadávací dokumentace. Přílohy se vkládají formou PDF souborů do aplikace.

 

42

 

 

Jak vyplnit položky „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEDR a CEP“ v čestných prohlášeních?

 

 

 

Pro čestná prohlášení k návrhům projektů, konkrétně v položce „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEDR“ použijte číselník právních forem (viz např. http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/aresPrFor.html.cz). Veškeré informace k CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) je možné nalézt na stránkách MFČR: http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InfoProviders/CommonPages/Provoz0001.aspx

Pro vyplnění položky „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEP“ použijte tento číselník. Viz odkaz níže: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1376

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakým způsobem se doručuje návrh projektu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh projektu se podává v elektronické podobě. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách Ministerstva zdravtonictví a Agentury pro zdravotnický výzkum na adrese http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2018-2021_3718_3.html a http://www.azvcr.cz  ve webové aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu (dále jen aplikace). Poskytovatel považuje za návrh projektu pouze takový návrh, který je vytvořen aplikací a zaslán prostřednictvím datové zprávy s názvem "AZV - návrh projektu VES 2018" do datové schránky Agentury  pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „j9gfq5d“. Poskytovatel výslovně upozorňuje, že z důvodů využívání aplikace musí být návrhy projektů zasílány do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. Návrhy projektů, které budou zaslány do datové schránky poskytovatele, tedy Ministerstva zdravotnictví, nebudou do  soutěže přijaty. K návrhu projektu bude po finalizaci vytvořen jednoznačný otisk (Hash), takže již nesmí být nijak upravován. Návrhy projektů, u kterých bude tento otisk změněn, budou z veřejné soutěže vyřazeny. K návrhu projektu se v aplikaci připojí pouze takové přílohy, které jsou specifikovány v článku 5.3. odst. (16) této zadávací dokumentace a k danému projektu jsou požadovány. Přílohy musejí být vkládány do aplikace ve formátu PDF. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu vygenerovaný aplikací. Omezení velikosti zprávy je 10MB.

 

44

 

Do kdy je nutné doručit návrh projektu a způsobilost MZČR?

 

 

Konec soutěžní lhůty je stanoven v Zadavací dokumentaci na den 11.7.2017 23:59, do této lhůty musí uchazeči o podporu splnit všechny požadavky.

 

45

 

Jaká je stanovena doba trvání projektu?

 

 

Doba řešení projektu je v této veřejné soutěži 44 měsíců (1. 5. 2018 - 31. 12. 2021).

 

46

 

 

 

 

 

Jak v aplikaci vyplnit intenzitu podpory?

 

 

 

 

 

 

V aplikaci je v souladu se Zadávací dokumentací a nadřazenými právními předpisy sestaven kontrolní vzorec s přednastavenými limity uvedenými v kapitole 2.3. bod (7) Tab.1. Každý uchazeč stanovuje intenzitu podpory zaškrtnutím správných předvoleb na Kartě Náklady souhrn v sekci "Prohlášení uchazeče o skutečnostech ovlivňujících max. intenzitu podpory". Uvede typ organizace, Informace o zveřejňování výsledků a informace o případné spolupráci dle nabídnutého seznamu a  v souladu s pravidly uvedenými v Zadávací dokumentaci. Tím se mu ve sloupci Maximální intenzita podpory zobrazí přednastavené % stropy pro míru podpory od poskytovatele. Podíl projektu je pak možné určit výší poskytnutých prostředků z ostatních zdrojů a jejich alokováním na jednotlivé typy výzkumu. (Základní , Průmyslový a Experimentání vývoj - u výpočtu je možnost alokovat prostředky pouze pro Průmyslový a Experimentální výzkum, prostředky pro Základní výzkum jsou automaticky dopočítávany systémem do hodnoty prostředků z dalších zdrojů.).

 

47

 

V jakém poměru má být základní a aplikovaný výzkum?

 

 

Podíl základního výzkumu může tvořit maximálně 20 % činností návrhu projektu a zároveň maximálně 20 % způsobilých nákladů návrhu projektu, minimálně 80 % činností návrhu projektu a zároveň minimálně 80 % způsobilých nákladů návrhu projektu musí tvořit aplikovaný výzkum. Nesplnění těchto podmínek je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.

 

48

 

 

V jakých případech je nutné připojit k návrhu projektu přílohu Motivační účinek?

 

 

 

Příloha motivační účinek se předkládá vždy, pokud je účastníkem projektu podnik (ať už v pozici uchazeče nebo spoluuchazeče); vzor této přílohy není předepsaný, formát je srovnávací analýza (porovnání míry zamýšlené činnosti s podporou a bez podpory), maximální rozsah je však stanoven na dvě normostrany - viz článek 5.6. této zadávací dokumentace; odevzdá se prostřednictvím aplikace ISVP, jako vložená příloha ve formě pdf.

 

49

 

V jakých případech je nutné připojit k návrhu projektu přílohu Návrh smlouvy o spolupráci?

 

 

Příloha Návrh smlouvy o spolupráci se předkládá vždy, pokud uchazeč není jediný účastník návrhu projektu (tzn. vždy, když je projekt řešen ve spolupráci uchazeče a spoluuchazeče/spoluuchazečů); odevzdá se prostřednictvím aplikace ISVP, jako vložená příloha ve formě pdf. Návrh smlouvy nemusí být podepsán.

 

50

 

 

 

 

Musí se účet u ČNB používat u nových i pokračujících projektů?

 

 

 

 

 

Ano.  Novela zákona č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech ukládá za povinnost všem institucím, uvedeným v §3 písm. h) bod 10-14 tohoto zákona za povinnost zřídit si účet u ČNB. V opačném případě dochází k porušení rozpočtové kázně.
Státní příspěvkové organizace mají pětileté přechodné období (trvající do roku 2018). 
U fyzických osob a soukromých vysokých škol, které jsou přímými příjemci státní dotace, zákon tok finančních prostředků neupravuje a způsob plateb tak zůstává nezměněn (finanční prostředky tak mohou přijímat na konto, vedené u jakékoliv komerční banky).
Prostředky pro spolupříjemce převedené na účet nepodléhající státní pokladně již mohou být vedeny mimo účty ČNB (mohou i na ČNB). Uvedený postup platí pro instituce, uvedené v § 3 písm. h) bod 10 až 14 zákona č. 218 o rozpočtových pravidlech.

 

51

 

 

Změny účtů - přechod na účty ČNB

 

 

 

V případě, že došlo ke změně Vašeho bankovního spojení, rádi bychom Vás požádali o zaslání správných údajů písemně spolu s podpisem na adresu poskytovatele.
Změnu bankovního spojení lze také provést přímo při podpisu Smlouvy resp. Dodatku o poskytnutí podpory zaslané k projektům pro následující kalendářní rok.

 

52

 

Jak vypočítat doplňkové (režijní) náklady?

 

 

Maximální výše doplňkových (režijních) nákladů je 20% z částky celkových uznaných nákladů projektu požadovaných od MZ bez nákladů na pořízení dlouhodobého majetku (investic) . V aplikaci ISVP je výpočet pro doplňkové náklady nastaven na 20% z celkových neinvestičních nákladů požadovaných od MZ.

 

53

 

Lze požadovat investice?

 

 

Ano, mezi způsobilé náklady lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého hmotného, případně nehmotného majetku, ale pouze v tom případě, že jeho pořízení bude v návrhu projektu náležitě zdůvodněno a jehož potřebnost bude pro  řešení projektu nezbytná.

 

54

 

 

 

 

 

 

 

Je nutné přikládat k návrhu projektu schválený projekt pokusů na zvířatech?

 

 

 

 

 

 

 

 

Při podávání návrhu: V případě navrhovaného projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty přiloží uchazeč k návrhu projektu minimálně „oprávnění k používání pokusných zvířat“ (dřívější akreditace uživatelského zařízení) podle § 15b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s platností minimálně do začátku řešení projektu (příp. oprávnění platné v den ukončení soutěžní lhůty a doplněné o potvrzení MZe, že při vypršení platnosti oprávnění zahájí v zákonných lhůtách řízení o vystavení oprávnění nového). Před uzavřením smlouvy:  V případě navrhovaného projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty doloží uchazeč platný schválený „projekt pokusů“ se stanovisky odborné komise uživatelského zařízení a resortní komise příslušného státního orgánu podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů. Projekt pokusů dokládá uchazeč, se kterým má být pro poskytnutí účelové podpory uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, před uzavřením smlouvy nebo vydáním rozhodnutí. Projekt pokusů umožňující řešení příslušného projektu se přikládá ke každému projektu, nic však nebrání tomu, přiložit jeden projekt pokusů k několika projektům řešeným s podporou MZ, pokud je takový postup v souladu s příslušnou zákonnou úpravou. Úředně ověřenou kopii je nutné doložit nejpozději při uzavírání Smlouvy o poskytnutí podpory. Smlouva nabývá účinnosti až doručením všech požadovaných příloh.

 

55

 

Je nutné  předkládat i "oprávnění k používání pokusných zvířat" (dřívější  Akreditace uživatelského zařízení ) nebo stačí doložit schválený projekt pokusů?

 

 

Dokládá se obojí, "oprávnění k používání pokusných zvířat" ve fázi podávání návrhu a "schválený projekt pokusů" nejpozději při podpisu smlouvy.

 

56

 

Patří mezi způsobilé náklady pojištění klinického hodnocení?

 

 

Ne. Náklady na pojištění klinického hodnocení nemohou  být zahrnuty mezi způsobilé náklady projektu.

 

57

 

 

Patří  specializovaná odborná výpočetní technika nutná k realizaci projektu a jeho cílů mezi  uznatelné náklady?

 

 

 

Ano, specializovanou odbornou výpočetní techniku, která je nutná k realizaci projektu a jeho cílů a nespadá mezi běžné vybavení pracoviště lze zahrnout do uznatelných nákladů. Nákup takovéto výpočetní techniky musí však být specifikován a  řádně zdůvodněn v návrhu projektu včetně zdůvodnění využití.
V souladu se Zadávací dokumentací čl. 5.4. odst. 7) nelze do způsobilých nákladů zahrnout náklady na pořízení a provoz elektronických informačních databází.

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

Lze z účelové podpory vyplatit členu řešitelského týmu mimořádnou odměnu a za jakých podmínek?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci Programu lze hradit z prostředků poskytovatele (z účelových výdajů MZ) mimořádné odměny (u osobních nákladů specifikovaných v písm. a) a b) bodu (2), článku 5.4.1. zadávací dokumentace), pokud jsou mzdy, ke kterým jsou mimořádné odměny vztaženy, hrazeny z jiných zdrojů než účelových prostředků poskytovatele a zároveň jsou tyto jiné zdroje v návrhu projektu uvedeny. Celkové náklady projektu pak budou o tyto mzdy vyšší než náklady hrazené z účelových prostředků poskytovatele i u projektů řešených výlučně výzkumnými organizacemi. Uvést v návrhu projektu jen mimořádné odměny, bez mzdy (úvazku), není možné. Výši mimořádných odměn poskytovatel limituje maximálně částkou 100 tis. Kč/pracovník/rok za všechny jím řešené projekty podporované poskytovatelem.
Ilustrativní příklad: p. Novák má dostat mimořádnou odměnu 10.000 Kč/rok z účelových prostředků poskytovatele, ale v návrhu projektu musí být ještě uvedené prostředky na jeho mzdu/plat - hrazené odjinud, včetně výše úvazku na projektu. Každý člen týmu tedy musí mít pracovní smlouvu na projekt s uvedením úvazku na tomto projektu.
Obecně lze říci, že mzda (úvazek) může být tedy hrazena:
a) z účelových prostředků poskytovatele (dle a) a b) bodu (2), článku 5.4.1. zadávací dokumentace) nebo b) z vlastních prostředků příjemce nebo dalšího účastníka (a pouze tehdy může příjemce nebo další účastník požadovat z prostředků poskytovatele náklady na mimořádné odměny (dle bodu (3) článku 5.4.1. této zadávací dokumentace).

 

59

 

 

 

Existuje % limit/hranice pro výši osobních nákladů ve vztahu k požadovanému objemu dotace poskytovanému z MZ VES 2018?

 

 

 

U osobních nákladů není uveden % limit ve vztahu k požadovanému objemu dotace poskytovanému z MZ VES 2018. Poskytovatel při schvalování výše uznaných osobních nákladů všech uchazečů vždy vychází ze zákoníku práce a z nařízení vlády č. 448/2011 Sb. ze dne 7.12.2011 a z dalších relevantních platných právních předpisů, event. zvyklostí na daném pracovišti. Pouze je nutné dodržet stanovené limity v ZD (min. a max. úvazek, výše mimořádných odměn).

 

60

 

 

 

Prohlášení k SÚKL – čestné prohlášení: Dává i spolunavrhovatel nebo jen navrhovatel? „v ostatních případech bude vždy doložen scan čestného prohlášení uchazeče, že toto stanovisko není třeba (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace - viz článek 9.5).“

 

 

Čestné prohlášení ve vztahu k SÚKL stačí doložit pouze jednou za hlavního uchazeče, který tím stvrdí, že k celému projektu není nutné povolení SÚKL.

 

 

61

 

Návrh smlouvy o spolupráci může být doložen bez podpisů statutárních zástupců?

 

 

Ano, návrh smlouvy je jen předběžný a nemusí být při podávání žádosti podepsán.

 

62

 

Jaký je nejvyšší finanční limit požadované dotace za jeden projekt?

 

 

Finanční limit požadované dotace na jeden projekt není stanoven.

 

63

 

Vygenerovaná finální verze návrhu projektu se již fyzicky nepodepisuje?

 

 

Ano, nepodepisuje. Podpis je v tomto případě nahrazen odesláním z datové schránky, která uchazeče identifikuje. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vytvořený aplikací bez příloh a je mu po finalizaci vytvořen jednoznačný otisk (Hash) (podrobně viz ZD kap. 5.2.).

 

64

 

Jak zní oficiálně anglický název AZV ČR?

 

 

Czech Health Research Council

 

65

 

 

Kde naleznu další informace o klinickém hodnocení léků?

 

 

 

Můžete se dotazem obrátit na SÚKL (odd. klinického hodnocení léčiv MUDr. Alice Němcová) či na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz/ příp. http://www.olecich.cz/, zde naleznete Informační listy SÚKL (např. o klinickém hodnocení léků)http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/03550_14946_SUKL_Infolisty_2015_... a http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/03550_15123_SUKL_Infolisty_2015_....

 

66

 

 

Mohu do VES 2018 podat libovolný počet projektů?

 

 

 

Ne, táž fyzická osoba může v této veřejné soutěží vystupovat  pouze u jednoho návrhu projektu  jako navrhovatel a u jednoho návrhu projektu jako spolunavrhovatel. Role člena týmu či dalšího účastníka projektu není omezena počtem projektů (musí být však dodržen min. úvazek a celkový úvazek 100% příp. max výše mimořádné odměny 100 tis. Kč).

 

67

 

Mohu přiložit sken žádosti o stanovisko SÚKLu, tak jak tomu bylo v minulých soutěžích?

 

 

Ne, musí být přiloženo již stanovisko SÚKL, zda se jedná či nejedná o klinické hodnocení ve smyslu příp. čestné prohlášení uchazeče ve vztahu k SÚKL (viz čl. 4.2 odst. 1 písm. g) zadávací dokumentace).

 

68

 

Může být zadavatelem klinického hodnocení spoluuchazeč?

 

 

Ne, dle zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech, zadavatelem klinického hodnocení musí být vždy uchazeč resp. budoucí příjemce účelové podpory (v tomto případě musí být uchazečem zdravotnické zařízení).

 

69

 

 

Kdy se musí k projetku vyjadřovat etická komise?

 

 

 

Vyjádření etické komise uchazeče musí být předloženo vždy, je-li součástí projektu poskytování zdravotní péče, jedná-li se o výzkum s lidskými subjekty a i v případě výzkumů s metodikou dotazníkových šetření a kvalitativních šetření u osob zasažených nebo ohrožených nemocí v souladu s Mezinárodní etickou komisí pro biomedicínský výzkum s lidskými účastníky CIOMS/WHO, 2002.

 

70

 

Může být očekávaný výsledek v jakémkoliv časopise s impakt faktorem?

 

 

Pouze v časopise s impakt faktorem IF dle SCI/WOS a to z důvodu eliminace tzv. "predátorských časopisů" např. zde http://knihovna.cuni.cz/predatorske-casopisy/ či http://www.knihovna.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/knihovna/k... atd.

 

71

 

 

 

Jak mám postupovat v případě změny obecně závazných právních předpisů, kdy například dojde k navýšení povinného přídělu do FKSP? Lze takové navýšení v osobních nákladech pokrýt z jiných prostředků přidělených v rámci projektu?

 

 

Ano, v případě změny obecně závazných právních předpisů týkajících se osobních nákladů v projektu (např. změny platových tarifů, změny povinného přídělu do FKSP apod.) a jejich dopadů na ekonomické ukazatele je možné provést přesuny mezi jednotlivými položkami (z ostatních provozních nákladů do osobních nákladů) i nad limit 10 tis. Kč bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory. V následující zprávě (dílčí či závěrečné) však musí příjemce tyto změny popsat a zdůvodnit.

 

72

 

 

Lze převést nedočerpané Investiční náklady na jinou položku?

 

 

Ne, nedočerpaná účelová podpora z položky Investiční náklady se nepřevádí (byla schválena pro využití konkrétní investice). Částku lze vrátit v průběhu roku na výdajový účet MZ či v rámci finančního vypořádání za ukončený kalendářní rok na účet cizích prostředků MZ.

 

73

 

 

 

Co lze zařadit a v jaké výši do cestovních nákladů?

 

 

 

 

 

Cestovné jsou náklady zahrnující veškeré náklady na pracovní cesty v souladu s ustanoveními § 173 až 181 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to až do výše tímto zákonem stanovené nebo umožněné, a to pro řešitele a další pracovníky. Jedná se o náklady vzniklé výhradně v přímé souvislosti s řešením projektu včetně pracovních pobytů a cest konaných v souvislosti s aktivní účastí na konferencích. Rovněž se jedná o cestovné i náklady na pobyty zahraničních pracovníků účastnících se řešení projektu. Poskytovatel přispívá na cestovné do maximální výše stanovené pro uchazeče a spoluuchazeče dohromady: pro první rok řešení projektu do maximální výše 80 000 Kč, v dalších letech řešení projektu do maximální výše 150 000 Kč.

 

74

 

Co se rozumí pod pojmem aktivní účast na konferenci?

 

 

Aktivní účastí na konferencích se rozumí vystoupení formou přednášky či posteru s abstraktem v odborném časopisu nebo sborníku, kde je uveden autor a téma musí souviset s daným projektem.

 

75

 

 

Co mám dělat, když mám v ISVP špatně naformátované tabulky a z toho důvodu nevidím vyplněná čísla či text?

 

 

Podržením klávesy "CTRL" a "posouváním pomocí kolečka myši" zmenšit či zvětšit měřítko zobrazení obrazovky. Prosíme tedy zmenšete si zobrazení Vaší obrazovky.

 

76 Jak zadat klíčová slova do aplikace ISVP?   V části „Klíčová slova“ a „Klíčová slova anglicky“ používejte pro potvrzení klávesu „Enter“ či tlačítko „+“ (nutné zadat alespoň tři klíčová slova česky a tři anglicky). Klíčová slova prosím neoddělujte středníky.