Často kladené otázky

Pokud zde nenajdete odpověď na svoje otázky, kontaktujte, prosím, Helpdesk.

Je nutné upozornit, že tuto úpravu směrnic mohou použít pouze podnikatelské subjekty, které se řídí prováděcí vyhláškou k účetnictví č. 500/2002 Sb. Změna se netýká účetních jednotek, které se řídí prováděcí vyhláškou k účetnictví např. č. 410/2009 Sb., č. 504/2002 Sb. Tyto účetní jednotky postupují i nadále v souladu s nastavenou hranicí uvedenou v prováděcích vyhláškách (příp. interních směrnicích).

Pro podání návrhu projektu používejte výhradně Informační systém výzkumných projektů (ISVP), dříve využívaná aplikace GRIS již pro podávání návrhů projektů veřejných soutěží Ministerstva zdravotnictví (resp. AZV) není využívána.

Pro vstup do aplikace prosím použijte odkaz: http://eregpublic.ksrzis.cz/.

Pro vstup do aplikace prosím použijte odkaz: http://eregpublic.ksrzis.cz/. Pokud jste si aktivovali účet, máte k dispozici jak uživatelské jméno, tak heslo, které jste si při aktivaci vytvořili. Pokud nejste prozatím do ISVP registrován, vypršela Vám lhůta pro aktivaci (aktivační link z adresy jsu@ereg.ksrzis.cz), či máte jiný problém s aktivací či přihlášením, obraťte se na technickou podporu systému zajišťující ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz; +420 222 269 999.

Doporučeným prohlížečem pro korektní zobrazení formulářů systému ISVP je Microsoft Internet Explorer verze 11, Microsoft Edge aktualizovaný na verzi Chromium, Google Chrome verze 69 a Mozilla Firefox verze 62.0.3 a 60.2.2 ESR (jedná se o obecné požadavky prostředí JTP).

Pro nové heslo použijte funkci "Obnova osobního hesla / PIN renewal" při přihlášení, příp. se obraťte se na technickou podporu systému zajišťující ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz; +420 222 269 999, kde Vám pomohou s obnovou hesla.

V ISVP lze změnit tituly, a to v kontaktních údajích. V ostatních případech se obraťte na technickou podporu systému, kterou zajišťuje ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz; +420 222 269 999.

Navrhovatel, spolunavrhovatelé a všichni odborní spolupracovníci musí mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 35 let. Je povolena pouze jedna výjimka za daný tým, jeden člen daného týmu tj. odborný spolupracovník může mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 45 let.

Navrhovatel je osoba zodpovědná uchazeči za řešení projektu.
Spolunavrhovatel je osoba zodpovědná spoluuchazeči za dílčí řešení projektu.
Odborný spolupracovník je jmenovitý člen řešitelského týmu se stanoveným úvazkem a mzdou či je přijat na dohodu, který není označen jako technický, administrativní či pomocný pracovník. Musí mít vyplněno jméno, příjmení a datum narození.

Ano, v souladu se ZD v těchto případech příjemce musí povinně doložit plnou moc k využívání datové schránky třetí osoby. Tento dokument je povinnou přílohou návrhu projektu a v souladu se Zadávací dokumentací musí být vložen do aplikace a zároveň doručen v listinné podobě v průběhu soutěžní lhůty do podatelny Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Nespotřebované prostředky z daného kalendářního roku (pokud nejsou převedeny do fondu účelově určených prostředků oprávněnými subjekty) může příjemce nebo další účastník použít v dalších letech řešení projektu v souladu se schváleným Návrhem projektu, tedy ke stejnému účelu, ke kterému byly schváleny poskytovatelem. Pokud příjemce (i za dalšího účastníka) nebude mít zájem na využívání nespotřebovaných prostředků v dalších letech řešení projektu, informuje o tom poskytovatele a nespotřebované prostředky vrátí do státního rozpočtu dle pokynu poskytovatele a to:

 1. příjemce, který je organizační složkou státu nebo územně samosprávného celku, vrací nespotřebovanou účelovou podporu na příjmový účet svého zřizovatele;
 2. ostatní příjemci vrací nespotřebované prostředky na účet cizích prostředků Ministerstva zdravotnictví č. 6015-2528-001/0710.

Po úplném vyplnění formuláře doporučujeme použít tlačítko "Zkontrolovat", pokud se neobjeví žádné chyby (validační kontrola), stiskněte tlačítko "Finalizovat a podat". Po stisknutí tlačítka "Finalizovat a podat" se na verzi projektu vygeneruje pdf soubor s návrhem projektu, který je ke stažení přes tlačítko "Stáhnout PDF". Ten se následně nezměněný zasílá v datové zprávě s názvem (předmětem) „AZV – NU2X-0X-00XXX“ či "AZV – NU2XJ-0X-00XXX" (není nutné přílohu přejmenovávat, v případě přejmenování použijte "průzkumník" a funkci "Přejmenovat" (nelze např. použít funkci "Uložit jako...") do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „ f7eike4“.

Ne. Checklisty jsou pouze pomůckou navrhovatele a slouží výhradně pro jeho interní kontrolu procesů.

Návrhy projektů lze posílat pouze jednotlivě. Hromadné zasílání není v aplikaci ISVP možné.

Ne. Všechny dostupné materiály jsou pouze v českém jazyce.

Počet není omezen při zachování pravidla, že spoluuchazečem musí být subjekt odlišný od uchazeče (v případě právnické osoby s rozdílným IČ).

Uchazečem je v této veřejné soutěži organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory. Forma organizace v tomto případě není omezena. Uchazeč musí před ukončením soutěžní lhůty prokázat svou způsobilost v souladu s postupem popsaným v Zadávací dokumentaci. Většina těchto institucí však není brána jako výzkumné organizace (viz seznam výzkumných organizací MŠMT zde https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace) a jsou tedy povinni vložit další zdroje financování viz 2.3. Pravidla pro stanovení intenzity a výše podpory.

Dle ustanovení § 18 odst. (11) zákona č. 130/2002 Sb. se Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji může účastnit i právnická osoba se sídlem v členském státě evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederaci nebo občan takového státu nebo dlouhodobě pobývající rezident na území ČR nebo státní příslušník jiného státu, byl-li mu na území ČR povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, pokud splňuje podmínky způsobilosti podle odst. (2) s tím, že způsobilost podle odst. (2) písm. (b) až (f) se prokazuje čestným prohlášením (viz zadávací dokumentace 9. Přílohy část 9.6. Příloha 6 - Vzor čestného prohlášení pro prokázání způsobilosti Uchazeče/spoluuchazeče se sídlem mimo Českou republiku). V souladu s ustanovením článku 1 odst. 5 a) Nařízení je požadováno, aby měl další účastník se sídlem mimo Českou republiku k okamžiku vyplacení podpory v České republice provozovnu či pobočku. Zároveň je takový uchazeč povinen prokázat, a to nejpozději před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory, že provozovna či pobočka právnické osoby se sídlem v členském státě Evropské unie, která je umístěna v České republice, splňuje veškeré požadavky způsobilosti dle ustanovení § 18 zákona č. 130/2002 Sb., obdobně jako uchazeč se sídlem v České republice.

Přílohy k návrhu projektu je nutné doručit prostřednictvím DS opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem (QES) nebo doložkou autorizované konverze, poštou nebo osobně do podatelny Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 202X“.

Finální verze projektu je návrh projektu vygenerovaný aplikací jako soubor ve formátu PDF bez příloh (nejedná se např. o "Zkušební tisk" či sken návrhu). Vytvořit finální verzi návrhu ve formátu PDF lze pouze v případě, že jsou vyplněna všechna povinná pole a přiloženy všechny povinné přílohy. V rámci veřejné soutěže lze podat pouze úplný návrh projektu, který nebude po vygenerování nijak změněn (např. nepoužívat pro přejmenování funkci "Uložit jako...").

Změna návrhu projektu a jeho následné nefinalizování či neposlání prostřednictvím ISDS je důvodem pro jeho vyřazení z veřejné soutěže.

Povinné i nepovinné přílohy s k návrhu projektu vkládají pouze ve formátu PDF. Názvy souborů s přílohami nesmí obsahovat diakritiku a nepovolené znaky (např. \ / : * ? “ < > ). Přílohy jsou vkládány pouze do aplikace. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vytvořený aplikací bez příloh.

Příloha "Popis projektu" – zdůvodnění návrhu projektu - je v Zadávací dokumentaci omezena na maximální rozsah 10 stran formátu A4 s použitím standardního písma o velikosti 11 bodů a řádkování 1. Maximální velikost přílohy je 3MB.

Příloha "životopis navrhovatele a spolunavrhovatelů" - je v Zadávací dokumentaci omezena na maximální rozsah dvě strany formátu A4 s použitím standardního písma (popř. další maximálně dvě strany na každého spolunavrhovatele). Maximální velikost přílohy je 1MB.

Mezi povolené přílohy projektu, patří pouze dokumenty uvedené v bodě 5.3. (16) Zadávací dokumentace:

 1. doklady a čestná prohlášení k prokázání způsobilosti podle článku 4.2 této zadávací dokumentace (vč. tzv. odborné způsobilosti dle povahy projektu např. etická komise, informovaný souhlas, GMO apod.);
 2. seznam pracovišť nebo posuzovatelů, kterým by nebylo vhodné návrh projektu k posouzení zasílat včetně zdůvodnění (pro zajištění objektivity při posuzování projektu máte možnost uvést tuzemského i zahraničního specialistu, který by se neměl vyjadřovat k projektu);
 3. seznam vhodných oponentů - uveďte 3 posuzovatele působící v oboru předkládaného projektu, s nimiž nespolupracujete a kteří by mohli být vhodnými oponenty (uveďte přesně jméno, pracoviště, adresu a e-mail navržených oponentů);
 4. nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny, není-li v návrhu projektu podrobně specifikován pořizovaný majetek nebo předmět služby jako jedinečný;
 5. doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením uchazeče nebo potvrzením předpokládaného sponzora;
 6. plná moc k podání návrhu třetí osobě v případě, že uchazeč nedisponuje vlastní datovou schránkou. Tuto plnou moc je potřeba připojit jako přílohu v aplikaci a zároveň doručit v listinné podobě poštou nebo osobně do podatelny poskytovatele, na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 202X“;
 7. nepodepsaný návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem (příjemcem) a navrhovanými dalšími účastníky;
 8. příloha "Motivační účinek" - srovnávací analýza, porovnání míry zamýšlené činnosti s podporou a bez podpory v případě, že se řešení projektu účastní podnik;
 9. seznam vhodných oponentů - uveďte posuzovatele působící v oboru předkládaného projektu, s nimiž nespolupracujete a kteří by mohli být vhodnými oponenty (uveďte přesně jméno, pracoviště, adresu a e-mail navržených oponentů);
 10. v případě potřeby originál plné moci (pověření), kterou statutární orgán uchazeče/spoluuchazeče zplnomocní svého zástupce k provádění úkonů souvisejících s podáním návrhu projektu;
 11. seznam písemných příloh.

Ano, také. V části "Související projekty" spolu/navrhovatel uvede údaje o všech běžících a tematicky blízkých projektech ukončených a navrhovaných, řešených podle zákona č. 130/2002 Sb. s poskytnutou účelovou podporou od všech poskytovatelů, včetně MZ ČR, na jejichž řešení se navrhovatel nebo spolunavrhovatelé v době podání návrhu projektu podílejí nebo se v uplynulých třech letech podíleli a v jaké roli (navrhovatel / řešitel, spolunavrhovatel / spoluřešitel, odborný spolupracovník). Dále se uvádí obdobné informace o žádostech o poskytnutí účelové podpory, které navrhovatel nebo spolunavrhovatelé podávají.

Ano, v souladu se zadávací dokumentací navrhovatel v části "Související projekty" uvede i údaje o ukončených projektech, kde působil v roli člena týmu (pouze v období uplynulých tří let).

V části "Související projekty" se v souladu se ZD uvádí výše podpory využívaná pracovištěm navrhovatele (resp. spolunavrhovatele) pro řešení části projektu, za kterou je pracoviště navrhovatele (spolunavrhovatele) zodpovědné.

Souhrny (anotace) v češtině a v angličtině vyjadřující podstatu navrhovaného projektu a předpokládané konkrétní výsledky; abstrakt ani v češtině, ani v angličtině nesmí přesáhnout 2000 znaků včetně mezer a je určen ke zveřejnění. Žádáme navrhovatele, aby nevkládali do abstraktu, názvu projektu, klíčových slov, cílů projektu apod. „nestandardní“ znaky (např. znaky řecké, ruské abecedy, matematické značky apod.). S uvedenými útvary budou pracovat další databázové systémy a při vložení takových znaků nelze zajistit jejich bezproblémovou funkci.

Převzaté texty v návrzích projektů je nutné citovat podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (viz např. článek 5.2. Zadávací dokumentace). Citace a odkazy provedené dle norem běžných v jednotlivých oborech či mezinárodních časopisech jsou akceptovatelnou alternativou. Podstatné je, aby převzatý text byl řádně citován s odkazem na původní zdroj. Základní ustanovení Zadávací dokumentace, dle kterého je použití převzatého textu bez citace ”hrubým porušením respektovaných standardů vědecké práce a podmínek této zadávací dokumentace a je důvodem pro vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže”, zůstává v platnosti.

Osobní náklady se vyplňují zvlášť pro uchazeče a zvlášť pro každého spoluuchazeče. Uvádějí se osobní náklady, případně finanční ohodnocení za práci fyzické osoby – uchazeče, resp. spoluuchazeče. Pro vědecké pracovníky a studenty odměňované podle ZD 5.4.1. odst. (2) se uvádí v návrhu projektu jméno a příjmení pracovníka, datum narození, náplň práce, pracovní kapacita (úvazek) a požadovaná částka. Pro technické, pomocné a administrativní pracovníky se uvádí pracovní náplň, souhrnná pracovní kapacita (úvazek) plánovaná pro daný rok a celková požadovaná částka.

V případě plánování ostatních osobních nákladů (dohody) se uvádí jméno a příjmení pracovníka, počet hodin, požadovaná částka a pracovní náplň. Pro ostatní technické, pomocné a administrativní pracovníky se uvádí pracovní náplň, počet hodin a celková požadovaná částka.

V případě, že jsou v návrhu projektu plánovány prostředky na studenty (úvazek či dohoda), studenti se uvádějí s příslušným označením (takto označené finanční prostředky lze použít vždy jen pro studenty příp. od soutěže VES 2021 je možné zažádat o změnu), pokud nejsou bráni jako techničtí, pomocní či administrativní pracovníci, musí být uvedeni jmenovitě vč. data narození.

Výše úvazku musí odpovídat cílům, roli v projektu, výsledkům a ohodnocení dané osoby. Nulová výše úvazku se nepřipouští. Poskytovatel stanovuje minimální výši úvazku na jednom projektu u jednoho zaměstnavatele pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2. Pro účely návrhu projektu je možné, aby součet všech úvazků dané osoby hrazených z účelové podpory poskytovatele překročil hranici 100%. V případě přijetí více projektů je následně nezbytné snížení úvazků na projektech na maximální výši součtu všech úvazků 100%.

Příklady:

 1. Varianta – žadatel má již běžící projekt, kde má úvazek 50%. Lze podat i několik návrhů projektů (v různých rolích navrhovatel, člen týmu), ve kterých bude mít v každém 80% úvazek, nicméně v případě přijetí více projektů, je následně nezbytné snížení úvazků na projektech na maximální výši součtu všech úvazků 100%! V takovémto případě je nutno v návrhu projektu podat vysvětlení, jak bude zajištěno řešení všech projektů současně na odpovídající vědecké úrovní, aniž by byl negativně ovlivněn průběh řešení a výstupy jednotlivých projektů.
 2. Varianta – žadatel nemá žádný běžící projekt. V tomto případě opět platí, že bude-li přijat více něž jeden projekt a jeho úvazek bude v součtu vyšší než 100%, opět musí v návrzích takových projektů vysvětlit, jak bude schopen zajistit jejich řešení, aniž by se to negativně projevilo na jejich kvalitě. V obou případech platí, že objemy úvazků a jejich účelnost jsou součástí komplexního hodnocení.

Sekce "Harmonogram" je rozdělena na počet let řešení, zde se tedy uvádí harmonogram činností plánovaných v daném roce řešení projektu vč. do řešení zapojených institucí (spoluuchazečů, příp. institucí se smluvně uzavřenou spoluprací). V daném roce by měl být také vyčíslen počet plánovaného náboru pacientů, plánovaných výkonů, pokusů, odběrů atd.

V sekci "Výzkumný soubor" je nutné přidat "Typ výzkumného souboru" s uvedením statisticky významné velikosti tohoto typu výzkumného souboru (např. dle provedené power analýzy) příp. doplňte upřesnění (u některých typů výzkumného souboru je "Upřesnění" povinné), lze volit více typů či lze typ opakovat.

Je-li uchazečem nebo spoluuchazečem fyzická osoba, zahrne se pro účely evidence nákladů částka na její finanční ohodnocení za práci při řešení projektu do položky osobních nákladů, i když nejde o náklady vynakládané na úhradu mezd a platů v rámci pracovněprávních vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi způsobilé náklady lze zahrnout doplňkové (režijní) náklady vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu (např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu). Maximální výše takových nákladů je 20% z částky celkových uznaných nákladů projektu požadovaných od MZČR bez nákladů na pořízení dlouhodobého majetku, tj. pouze z neinvestičních nákladů. Doplňkové (režijní) náklady plánované v návrhu projektu nelze překročit ani žádat o jejich navýšení v průběhu řešení projektu. Nejsou-li tyto náklady požadovány v návrhu projektu, nelze je zahrnout mezi uznané náklady.

Přílohy se vkládají formou PDF souborů do aplikace.

Pro čestná prohlášení k návrhům projektů, konkrétně v položce „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEDR“ použijte číselník právních forem (viz např. http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/aresPrFor.html.cz). Veškeré informace k CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) je možné nalézt na stránkách MFČR: http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InfoProviders/CommonPages/Provoz0001.aspx

Pro vyplnění položky „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEP“ použijte číselník "Druh subjektu" v sekci "Systémové číselníky" na této stránce: https://www.isvavai.cz/is?s=prehled-ciselniku

Návrh projektu se podává v elektronické podobě. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví a Agentury pro zdravotnický výzkum ve webové aplikaci ISVP (https://ereg.ksrzis.cz/) vytvořené k tomuto účelu (dále jen aplikace). Poskytovatel považuje za návrh projektu pouze takový návrh, který je vytvořen aplikací a zaslán prostřednictvím datové zprávy s názvem (předmětem) "NU2X-0X-00XXX“ či "AZV – NU2XJ-0X-00XXX" do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“.

Poskytovatel výslovně upozorňuje, že z důvodů využívání aplikace musí být návrhy projektů zasílány do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. Návrhy projektů, které budou zaslány do datové schránky poskytovatele, tedy Ministerstva zdravotnictví, nebudou do soutěže přijaty. K návrhu projektu bude po finalizaci vytvořena elektronická pečeť (podpis), takže již nesmí být nijak upravován. Návrhy projektů, u kterých bude tento podpis změněn, budou z veřejné soutěže vyřazeny.

K návrhu projektu se v aplikaci připojí pouze takové přílohy, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci a k danému projektu jsou požadovány. Přílohy musejí být vkládány do aplikace ve formátu PDF. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu vygenerovaný aplikací. Omezení velikosti zprávy je 10MB.

V aplikaci je v souladu se Zadávací dokumentací a nadřazenými právními předpisy sestaven kontrolní vzorec s přednastavenými limity uvedenými v kapitole 2.3. bod (7) Tab.1. Každý uchazeč uvede správný „Typ organizace“ (role „Uchazeč“, která spravuje „Detail uchazeče“) a dále stanovuje intenzitu podpory zaškrtnutím správných předvoleb na kartě Náklady souhrn v sekci "Prohlášení uchazeče o skutečnostech ovlivňujících max. intenzitu podpory". Uvede informace o zveřejňování výsledků a informace o případné spolupráci dle nabídnutého seznamu a v souladu s pravidly uvedenými v Zadávací dokumentaci. Tím se mu ve sloupci Maximální intenzita podpory zobrazí přednastavené % stropy pro míru podpory od poskytovatele. Podíl projektu je pak možné určit výší poskytnutých prostředků z ostatních zdrojů a jejich alokováním na jednotlivé typy výzkumu. (Základní , Průmyslový a Experimentání vývoj - u výpočtu je možnost upravovat prostředky pouze pro Průmyslový a Experimentální výzkum, prostředky pro Základní výzkum jsou automaticky dopočítávany systémem do hodnoty prostředků z dalších zdrojů.)

Příloha motivační účinek se předkládá vždy, pokud je účastníkem projektu "velký" podnik (ať už v pozici uchazeče nebo spoluuchazeče); vzor této přílohy není předepsaný, formát je srovnávací analýza (porovnání míry zamýšlené činnosti s podporou a bez podpory), maximální rozsah je však stanoven na dvě normostrany - viz článek 5.6. této zadávací dokumentace; odevzdá se prostřednictvím aplikace ISVP, jako vložená příloha ve formě pdf.

Příloha Návrh smlouvy o spolupráci se předkládá vždy, pokud uchazeč není jediný účastník návrhu projektu (tzn. vždy, když je projekt řešen ve spolupráci uchazeče a spoluuchazeče/spoluuchazečů); odevzdá se prostřednictvím aplikace ISVP, jako vložená příloha ve formě pdf. Návrh smlouvy nemusí být podepsán a stačí jeden vzor k danému projektu (i v případě účasti více spoluuchazečů - nebudou vyplněny základní údaje o druhé straně).

Ano. Novela zákona č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech ukládá za povinnost všem institucím, uvedeným v §3 písm. h) bod 10-14 tohoto zákona za povinnost zřídit si účet u ČNB. V opačném případě dochází k porušení rozpočtové kázně.

U fyzických osob a soukromých vysokých škol, které jsou přímými příjemci státní dotace, zákon tok finančních prostředků neupravuje a způsob plateb tak zůstává nezměněn (finanční prostředky tak mohou přijímat na konto, vedené u jakékoliv komerční banky).

Prostředky pro spolupříjemce převedené na účet nepodléhající státní pokladně již mohou být vedeny mimo účty ČNB (mohou i na ČNB). Uvedený postup platí pro instituce, uvedené v § 3 písm. h) bod 10 až 14 zákona č. 218 o rozpočtových pravidlech.

Maximální výše doplňkových (režijních) nákladů je 20% z částky celkových uznaných nákladů projektu požadovaných od MZ bez nákladů na pořízení dlouhodobého majetku (investic). V aplikaci ISVP je výpočet pro doplňkové náklady nastaven na 20% z celkových neinvestičních nákladů požadovaných od MZ.

Ano, mezi způsobilé náklady lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého hmotného, případně nehmotného majetku, ale pouze v tom případě, že jeho pořízení bude v návrhu projektu náležitě zdůvodněno a jehož potřebnost bude pro řešení projektu nezbytná.

Při podávání návrhu: V případě navrhovaného projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty přiloží uchazeč k návrhu projektu minimálně „oprávnění k používání pokusných zvířat“ (dřívější akreditace uživatelského zařízení) podle § 15b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s platností minimálně do začátku řešení projektu (příp. oprávnění platné v den ukončení soutěžní lhůty a doplněné o potvrzení MZe, že při vypršení platnosti oprávnění zahájí v zákonných lhůtách řízení o vystavení oprávnění nového).

Před uzavřením smlouvy: V případě navrhovaného projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty doloží uchazeč platný schválený „projekt pokusů“ se stanovisky odborné komise uživatelského zařízení a resortní komise příslušného státního orgánu podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů. Projekt pokusů dokládá uchazeč, se kterým má být pro poskytnutí účelové podpory uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o navýšení rozpočtu, před uzavřením smlouvy nebo vydáním rozhodnutí. Projekt pokusů umožňující řešení příslušného projektu se přikládá ke každému projektu, nic však nebrání tomu, přiložit jeden projekt pokusů k několika projektům řešeným s podporou MZ, pokud je takový postup v souladu s příslušnou zákonnou úpravou. Úředně ověřenou kopii je nutné doložit nejpozději při uzavírání Smlouvy o poskytnutí podpory. Smlouva nabývá účinnosti až doručením všech požadovaných příloh.

Dokládá se obojí, "oprávnění k používání pokusných zvířat" ve fázi podávání návrhu a "schválený projekt pokusů" nejpozději při podpisu smlouvy.

Ne. Náklady na pojištění klinického hodnocení nemohou být zahrnuty mezi způsobilé náklady projektu.

Ano, specializovanou odbornou výpočetní techniku, která je nutná k realizaci projektu a jeho cílů a nespadá mezi běžné vybavení pracoviště lze zahrnout do uznatelných nákladů. Nákup takovéto výpočetní techniky musí však být specifikován a řádně zdůvodněn v návrhu projektu včetně zdůvodnění využití.
V souladu se Zadávací dokumentací nelze do způsobilých nákladů zahrnout náklady na pořízení a provoz elektronických informačních databází.

V rámci Programu lze hradit z prostředků poskytovatele (z účelových výdajů MZ) mimořádné odměny (u osobních nákladů specifikovaných v písm. a) a b) bodu (2), článku 5.4.1. zadávací dokumentace), pokud jsou mzdy, ke kterým jsou mimořádné odměny vztaženy, hrazeny z jiných zdrojů než účelových prostředků poskytovatele a zároveň jsou tyto jiné zdroje v návrhu projektu uvedeny. Celkové náklady projektu pak budou o tyto mzdy vyšší než náklady hrazené z účelových prostředků poskytovatele i u projektů řešených výlučně výzkumnými organizacemi. Uvést v návrhu projektu jen mimořádné odměny, bez mzdy (úvazku), není možné. Výši mimořádných odměn poskytovatel limituje maximálně částkou 100 tis. Kč/pracovník/rok za všechny jím řešené projekty podporované poskytovatelem.
Ilustrativní příklad: p. Novák má dostat mimořádnou odměnu 10.000 Kč/rok z účelových prostředků poskytovatele, proto musí být v návrhu projektu ještě uvedeny prostředky na jeho mzdu/plat - hrazené z jiných zdrojů, včetně výše úvazku na daném projektu.

U osobních nákladů není uveden % limit ve vztahu k požadovanému objemu dotace. Poskytovatel při schvalování výše uznaných osobních nákladů všech uchazečů vždy vychází ze zákoníku práce a z nařízení vlády č. 448/2011 Sb. ze dne 7.12.2011 a z dalších relevantních platných právních předpisů, event. zvyklostí na daném pracovišti. Pouze je nutné dodržet stanovené limity v ZD (min. a max. úvazek, výše mimořádných odměn).

Finanční limit požadované dotace na jeden projekt není stanoven, vyjma Podprogramu 2 (podpora mladých vědců), kdy je výše možných uznaných nákladů projektu limitována finanční částkou 7 mil. Kč.

Czech Health Research Council

Můžete se dotazem obrátit na SÚKL (odd. klinického hodnocení léčiv MUDr. Alice Němcová) či na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv https://www.sukl.cz/ příp. https://www.olecich.cz/, zde naleznete Informační listy SÚKL (např. o klinickém hodnocení léků)
https://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/03550_14946_SUKL_Infolisty_2015_01_01.pdf,
https://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/03550_15123_SUKL_Infolisty_2015_02_01.pdf a
http://azvcr.cz/aktuality/informace-pro-uchazece-o-ucelovou-podporu-akademicka-klinicka-hodnoceni-resena-v-ramci.

Ne, táž fyzická osoba může v této veřejné soutěži (soutěž zahrnuje oba podprogramy) vystupovat  pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho návrhu projektu jako spolunavrhovatel.

1. příklad: podám projekt v rámci Podprogramu 1 jako navrhovatel a v Podprogramu 2 jako spolunavrhovatel,

2. příklad podám dva projekty v Podprogramu 1 v prvním projektu jako navrhovatel a v druhém projektu jako spolunavrhovatel atd.

Role člena týmu či dalšího účastníka projektu není omezena počtem projektů (musí být však dodržen min. úvazek a celkový úvazek 100% příp. max výše mimořádné odměny 100 tis. Kč).

Ne, musí již být přiloženo Rozhodnutí povolení či ohlášení SÚKL. V případě, že se nejedná o klinické hodnocení může být přiloženo stanovisko SÚKL, že se nejedná o klinické hodnocení nebo čestné prohlášení uchazeče ve vztahu k SÚKL (viz čl. 4.2 odst. 1 písm. g) zadávací dokumentace).

Stanovisko etické komise uchazeče musí být předloženo vždy, je-li součástí projektu poskytování zdravotní péče, jedná-li se o výzkum s lidskými subjekty a i v případě výzkumů s metodikou dotazníkových šetření a kvalitativních šetření u osob zasažených nebo ohrožených nemocí v souladu s Mezinárodní etickou komisí pro biomedicínský výzkum s lidskými účastníky CIOMS/WHO, 2002.

Ano, v případě změny obecně závazných právních předpisů týkajících se osobních nákladů v projektu (např. změny  platových tarifů, změny povinného přídělu do FKSP apod.) a jejich dopadů na ekonomické ukazatele je možné provést přesuny mezi jednotlivými položkami (z ostatních provozních nákladů do osobních nákladů) i nad limit 10 tis. Kč (od VES 2022 nad 50 tis. Kč, příp. dle aktuálního opatření poskytovatele) bez žádosti  a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o navýšení rozpočtu. Je však nutné (oficiální cestou, nelépe ISDS) kontaktovat Kancelář AZV s konkrétními požadaky, jelikož je nuné pro následující zprávu (dílčí či závěrečnou) upravit projekt, příjemce musí tyto změny popsat a zdůvodnit.

Ne, nedočerpaná účelová podpora z položky Investiční náklady se nepřevádí (byla schválena pro využití konkrétní investice). Částku lze použít v dalších letech řešení ke stejnému účelu.

Cestovné jsou náklady zahrnující veškeré náklady na pracovní cesty v souladu s ustanoveními §173 až 181 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to až do výše tímto zákonem stanovené nebo umožněné, a to pro řešitele a další pracovníky.

Jedná se o náklady vzniklé výhradně v přímé souvislosti s řešením projektu včetně pracovních pobytů a cest konaných v souvislosti s aktivní účastí na konferencích. Rovněž se jedná o cestovné i náklady na pobyty zahraničních pracovníků účastnících se řešení projektu.

Poskytovatel přispívá na cestovné do maximální výše stanovené pro uchazeče a spoluuchazeče dohromady: pro první rok řešení projektu do maximální výše 80 000 Kč, v dalších letech řešení projektu do maximální výše 150 000 Kč.

Aktivní účastí na konferencích se rozumí vystoupení formou přednášky či posteru s abstraktem v odborném časopisu nebo sborníku, kde je uveden autor a téma musí souviset s daným projektem (tyto přílohy se pak přikládají k dílčí či závěrečné zprávě).

Podržením klávesy "CTRL" a "posouváním pomocí kolečka myši" zmenšit či zvětšit měřítko zobrazení obrazovky. Prosíme tedy zmenšete si zobrazení Vaší obrazovky.

V části „Klíčová slova“ a „Klíčová slova anglicky“ používejte pro potvrzení klávesu „Enter“ či tlačítko „+“ (nutné zadat alespoň tři klíčová slova česky a tři anglicky).

Pojištění intervenčních klinických hodnocení, jedná-li se o multicentirkcé klinické hodnocení, pak ho posuzuje multicentrická etická komise, pokud se jedná o monocentrické klinicé hodnocení, pak vše posuzuje místní/lokální etická komise.

Ano, je nutné dodržet ZD předepsanou osnovu:

 1. úvod - shrnutí současného stavu poznání odborné problematiky v dané vědní oblasti;
 2. popis navrhovaného projektu:
  • formulace hypotézy, vyjádření podstaty projektu;
  • odůvodnění nutnosti a potřebnosti řešení konkrétní problematiky v daném čase (tj. aktuálnost řešení) a v daném rozsahu;
  • formulace cíle/ů projektu a jejich návaznost na Program - způsob řešení, etapy řešení, aj.;
 3. metodika - popis navrhovaných koncepčních a metodických postupů nezbytných pro řešení projektu a pro dosažení předpokládaného výsledku a jejich rozbor, způsob získávání dat, jejich analýzy a návrh statistického zpracování;
 4. časový harmonogram - jasně formulovaný harmonogram plánovaných prací a jejich rozsah a rozdělení mezi jednotlivé členy řešitelského, resp. spoluřešitelského týmu v jednotlivých letech řešení. Vyplnění tabulky harmonogramu v aplikaci je povinné, doplňující zobrazení harmonogramu pomocí Ganttova diagramu je vhodné;
 5. očekávané výsledky - charakteristika předpokládaných výsledků řešení projektu v kategoriích definovaných pro aplikovaný výzkum v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků, schvalovaných vládou České republiky, povinně se uvede jejich předpokládaná aplikovatelnost a konkrétní praktický záměr a cíl využití ve zdravotnictví (předpokládané celkové počty výsledků, kterých bude dosaženo v rámci řešení projektu, se zároveň uvádějí v části C2);
 6. spolupráce - uveďte, pokud je řešení projektu podmíněno spoluprací více subjektů, jak je realizována (vzor budoucí smlouvy jako příloha návrhu projetu) včetně specifikace jejich podílu a odpovědnosti. V případě zahraniční spolupráce je třeba doložit podepsaný letter of support nebo letter of intent na hlavičkovém papíře subjektu včetně způsobu a výše financování;
 7. informace o (personální i materiálně technické) připravenosti navrhovatele, spolunavrhovatelů a jejich pracovišť, o přístrojovém vybavení pracovišť, které bude při řešení využíváno, o možnosti kooperací; prosazování principů genderové rovnosti v rámci HR Award apod.;
 8. zdůvodnění účasti všech spolunavrhovatelů a uvedených spolupracovníků, vymezení jejich podílu na řešení problematiky a specifikace jejich role při dosahování předpokládaných výsledků;
 9. odkazy na použitou literaturu.

Do soutěže není možné podávat návrhy projektů, které spočívají v klinickém hodnocení léčiv dle ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o znění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nebo klinické zkoušce zdravotnických prostředků dle zák. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, které nejsou registrovány nebo které by vyžadovaly změnu registrace včetně změnového řízení (tzn. změnu léčivé látky, formy podání, síly, velikosti balení, použití schváleného zdravotnického prostředku jinak, než jak je deklarován výrobcem apod.), vyjma klinických hodnocení prováděných nekomerčními zadavateli. Zadavatelem klinického hodnocení musí být uchazeč/spoluuchazeč. Zdravotnické zařízení nemusí být zadavatelem klinického hodnocení nicméně musí být vždy uchazečem/ spoluuchazečem (resp. budoucím příjemcem/spolupříjemcem). Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.

Ano u osoby spolu/navrhovatele, jelikož v případě financování projektu je rodné číslo (příp. státní příslušnost pokud Vám rodné číslo nebylo přiděleno, v rodném čísle pak bude uvedeno datum narození ve formátu rok, měsíc, den, v případě žen měsíc +50 - cizí státní příslušník) vyžadováno u rolí spolu/řešitel, z důvodu předávání dat do Centrální evidence projektů (IS VaVaI odkaz zde https://www.rvvi.cz/cep). Rodné číslo příp. státní příslušnost v ISVP zadáte v části „Osobní nastavení“ -> „Kontaktní údaje“.

Veškeré náklady se vyplňují vč. uvedeného spolufinancování (tj. z jiných zdrojů veřejných i neveřejných).

V části "Finanční zajištění projektu (v tis. Kč)" se do řádku "Způsobilé náklady ze všech zdrojů financování" sečtou Vámi uvedené finance, v řádcích "Podpora z ostatních veřejných zdrojů (tuzemských i zahraničních)" a "Podpora z neveřejných zdrojů (vlastní prostředky, soukromé dotace)" uvedete částku, která činí spolufinancování (tím bude vypočtena účelová podpora v řádku "Celková dotace poskytovatele na projekt".

V případě spolufinacování projektu je vždy nutné přiložit PDF čestného prohlášení tj. "doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením uchazeče nebo potvrzením předpokládaného sponzora".

Ne. V rámci Podprogramu 1 může být navrhovatelem jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent. V rámci Podprogramu 2 může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže dosáhla věku nejvýše 35 let a má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu. Ekvivalent je např. CSc., DrSc., Dr., DSc. apod.

Ano, ale pouze za předpokladu, že je zaměstnancem spolu/příjemce resp. spolu/uchazeče (dohoda, úvazek). Pokud daná osoba nefiguruje v projektu, není zaměstnancem, lze příp. náhradu uhradit ze služeb.