FAQ

 

 

FAQ (ISVP/ostatní)

 

Odpověď

1

 

 

Jakou aplikaci mám použít pro podání návrhu projektu?

 

 

 

Pro podání návrhu projektu používejte výhradně Informační systém výzkumných projektů (ISVP), dříve využívaná aplikace GRIS již pro podávání návrhů projektů veřejných soutěží Ministerstva zdravotnictví (resp. AZV) není využívána. Pro vstup do aplikace prosím použijte odkaz: http://eregpublic.ksrzis.cz/.

 

2

 

 

Jak se mohu do aplikace ISVP přihlásit?

 

 

 

Pro vstup do aplikace prosím použijte odkaz: http://eregpublic.ksrzis.cz/. Pokud jste si aktivovali účet, máte k dispozici jak uživatelské jméno, tak heslo, které jste si při aktivaci vytvořili. Pokud nejste prozatím do ISVP registrován, vypršela Vám lhůta pro aktivaci (aktivační link z adresy jsu@ereg.ksrzis.cz), či máte jiný problém s aktivací či přihlášením, obraťte se na technickou podporu systému zajišťující ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz, +420 222 269 999.

 

3

 

Lze pro práci v aplikaci použí jakýkoliv prohlížeč?

 

 

Doporučeným prohlížečem pro korektní zobrazení formulářů systému ISVP je Internet Explorer verze 8, 9, 10 a FireFox 4 – 17 se zapnutou podporou JavaScriptu (jedná se o obecné požadavky prostředí JTP).

 

4

 

Žádost o zapomenuté heslo.

 

 

Pro nové heslo použijte funkci "Obnova osobního hesla / PIN renewal" při přihlášení, příp. se obraťte na technickou podporu systému zajišťující ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz; +420 222 269 999, kde Vám pomohou s obnovou hesla.

 

5

 

Lze měnit jména osob (např. získání titulu, změna příjmení - svatba) či názvy institucí?

 

 

V tomto případě se obraťte na technickou podporu systému, zajišťuje ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz, +420 222 269 999.

 

6

 

 

Lze projekt průběžně upravovat a tisknout?

 

 

 

Návrh projektu lze měnit v průběhu soutěžní lhůty tj. do 28.6.2019 (do 12 hodin). Změny je možné provádět pomocí tlačítka "Upravit podaný návrh" (na detailu projektu) ve webové aplikaci. Po kliknutí na toto tlačítko je vždy nutné (i bez provedené změny) opětovně projekt "Finalizovat a podat" příp. také zaslat prostřednictvím ISDS.

 

7

 

 

Lze využít jinou datovou schránku třetí osoby?

 

 

 

Ano, v souladu se ZD v těchto případech příjemce musí povinně doložit plnou moc k využívání datové schránky třetí osoby.  Tento dokument je povinnou přílohou návrhu projektu a v souladu se Zadávací dokumentací musí být vložen do aplikace a zároveň doručen v listinné podobě v průběhu soutěžní lhůty do podatelny Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

 

8

 

 

Komu patří autorská práva k výstupům projektu?

 

 

 

Všechna práva k výsledkům řešení projektu patří v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 130/2002 Sb. příjemci. Práva autorů a původců výsledků a majitelů ochranných práv k nim jsou upravena zvláštními právními předpisy. Je-li výsledkem grantového projektu patentovaný vynález, vzniká majiteli patentu povinnost učinit tzv. nabídku licence ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Pro využití výsledků platí ustanovení § 16 odst. (4) zákona č. 130/2002 Sb.

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

Jaký je postup v případě nespotřebovaných prostředků poskytnutých MZ?

 

 

 

 

 

 

Nespotřebované prostředky z daného kalendářního roku (pokud nejsou převedeny do fondu účelově určených prostředků oprávněnými subjekty) může příjemce nebo další účastník použít v dalších letech řešení projektu v souladu se schváleným Návrhem projektu, tedy ke stejnému účelu, ke kterému byly schváleny poskytovatelem. Pokud příjemce (i za dalšího účastníka) nebude mít zájem na využívání nespotřebovaných prostředků v dalších letech řešení projektu, informuje o tom poskytovatele a nespotřebované prostředky vrátí do státního rozpočtu dle pokynu poskytovatele a to a) příjemce, který je organizační složkou státu nebo územně samosprávného celku, vrací nespotřebovanou účelovou podporu na příjmový účet svého zřizovatele;
b) ostatní příjemci vrací nespotřebované prostředky na účet cizích prostředků Ministerstva zdravotnictví č. 6015-2528-001/0710.

10

 

 

Jak na generování pdf souborů?

 

 

 

Po úplném vyplnění formuláře doporučujeme použít tlačítko "Zkontrolovat", pokud se neobjeví žádné chyby (validační kontrola), stiskněte tlačítko "Finalizovat a podat". Po stisknutí tlačítka "Finalizovat a podat" se na verzi projektu vygeneruje pdf soubor, návrh projektu je ke stažení přes tlačítko "Otevřít návrh". Ten se následně nezměněný zasílá v datové zprávě s názvem (předmětem) „AZV-NV20-0X-00XXX“ či „AZV-NV20J-0X-00XXX“ (není nutné přílohu přejmenovávat, v případě přejmenování použijte "průzkumník" a funkci "Přejmenovat" (nelze např. použít funkci "Uložit jako...") do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „ f7eike4“.

11

 

Jak poznám, že byla data vložená do formuláře návrhu projektu uložena?

 

 

V návrhu projektu se data průběžně ukládají kliknutím na tlačítko „Uložit“.

 

12

 

Mám zaslat checklist?

 

 

Ne. Checklisty jsou pouze pomůckou navrhovatele a slouží výhradně pro jeho interní kontrolu procesů.

 

13

 

Jak odstranit povinné či jiné přílohy návrhu projektu?

 

 

V případě, že potřebujete nahradit stávající přílohu v aplikaci postupujte následujícím způsobem. Danou přílohu vymažete pomocí ikonky koše, následně vyberte "typ" přílohy a nový dokument z PC a stiknete tlačítko "Uložit přílohu".

 

14

 

Lze použít uživatelský přístup, který jsem využíval pro podání projektů GAČR?

 

 

Ne, aplikace ISVP běží na jiné platformě a musíte použít uživatelský účet vytvořený přímo pro ni.

 

15

 

Datovou schránkou lze zasílat projekty  pouze jednotlivě, nebo i hromadně?

 

 

Návrhy projektů lze posílat pouze jednotlivě. Hromadné zasílání není v aplikaci ISVP možné.

 

16

 

Existuje zadávací dokumentace v AJ?

 

 

Ne. Všechny dostupné materiály jsou pouze v českém jazyce.

 

17

 

Je nějak omezen počet spoluuchazečů u AZV projektů?

 

 

Počet není omezen při zachování pravidla, že spoluuchazečem musí být subjekt odlišný od uchazeče (v případě právnické osoby s rozdílným IČ).

 

18

 

Může se soutěže zúčastnit např. s.r.o. a jaké jsou požadavky na uchazeče?

 

 

Uchazečem je v této veřejné soutěži organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory. Forma organizace v tomto případě není omezena. Uchazeč musí před ukončením soutěžní lhůty prokázat svou způsobilost v souladu s postupem popsaným v Zadávací dokumentaci. Většina těchto institucí však není brána jako výzkumné organizace (viz seznam výzkumných organizací MŠMT zde http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace) a jsou tedy povinni vložit další zdroje financování viz 2.3. Pravidla pro stanovení intenzity a výše podpory.

 

19

 

 

 

 

Účast zahraničního uchazeče na projektu.

 

 

 

 

 

Dle ustanovení § 18 odst. (11) zákona č. 130/2002 Sb. se Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji může účastnit i právnická osoba se sídlem v členském státě evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederaci nebo občan takového státu nebo dlouhodobě pobývající rezident na území ČR nebo státní příslušník jiného státu, byl-li mu na území ČR povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu, pokud splňuje podmínky způsobilosti podle odst. (2) s tím, že způsobilost podle odst. (2) písm. (b) až (f) se prokazuje čestným prohlášením (viz zadávací dokumentace 9. Přílohy část 9.6. Příloha 6 - Vzor čestného prohlášení pro prokázání způsobilosti Uchazeče/spoluuchazeče se sídlem mimo Českou republiku).

 

 

 

 

20

 

 

 

Je nutné dokládat při podávání navrhu projektu výpis z rejstříku trestů?

  Dle novely zákona č. 130/2002 Sb. se trestní bezúhonnost již nedokládá výpisem z rejstříku trestů při podávání návrhů projektů u žádného z uchazečů.  Před uzavřením smlouvy s úspěšným uchazečem si poskytovatel   od  uchazeče  vyžádá  nezbytnou  součinnost  spočívající v poskytnutí údajů potřebných pro podání žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů (fyzické tj. statutární zástupce/i i právnické osoby).

21

 

 

 

 

 

 

 

 

Které dokumenty se zasílají v listinné podobě do podatelny?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V listinné podobě se do podatelny zasílá:

 1. Uchazeč zašle vyplněný formulář čestného prohlášení pro prokázání způsobilosti, opatřený podpisem statutárního zástupce.
 2. Uchazeči (resp. spoluuchazeči), jejichž zřizovatelem není Ministerstvo zdravotnictví, nebo pokud nejsou veřejnou vysokou školou  nebo veřejnou výzkumnou institucí,  přikládají k čestnému prohlášení doklad o oprávnění k podnikání nebo jiné obdobné oprávnění (např. zakládací nebo zřizovací listinu nebo jiný obdobný doklad o zřízení nebo založení, výpis z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného seznamu).
 3. Čestné prohlášení podle rozpočtových pravidel - dokládá každý uchazeč i spoluuchazeč, který je právnickou osobou.
 4. Čestné prohlášení pro výzkumné organizace - dokládá každý uchazeč i spoluuchazeč, který je výzkumnou organizací.
 5. Čestné prohlášení pro uchazeče / spoluuchazeče se sídlem mimo ČR - dokládá každý uchazeč i spoluuchazeč, který má sídlo mimo ČR.
 6. Seznam písemných příloh - odevzdává každý uchazeč (příp. ve spolupráci se spoluuchazečem /spoluuchazeči), obsahuje seznam písemných příloh, které budou v obálce.
 7. Plná moc k podání návrhu třetí osobě (DS) - předkládá se pouze v případě, že uchazeč nedisponuje vlastní datovou schránkou.
 8. Plná moc (pověření) statutárního zástupce - předkládá se pouze v případě, že statutární orgán uchazeče/spoluuchazeče nemůže osobně plnit nebo vykonávat svou funkci.

 

22

 

Kam mají být zasílány přílohy, které jsou požadovány v listinné podobě?

 

 

Přílohy k návrhu projektu je nutné doručit poštou nebo osobně do podatelny Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2019“.

 

23

 

 

Co je finální verze návrhu projektu?

 

 

 

Finální verze projektu je návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh (nejedná se např. o "Zkušební tisk" či sken návrhu), jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu vygenerovaný aplikací. Vytvořit finální verzi návrhu ve formátu PDF lze pouze v případě, že jsou vyplněna všechna povinná pole a přiloženy všechny povinné přílohy. V rámci veřejné soutěže lze podat pouze úplný návrh projektu, který nebude po vygenerování nijak změněn (např. nepoužívat pro přejmenování funkci "Uložit jako..."). Změna návrhu projektu a jeho následné nefinalizování či neposlání prostřednictvím ISDS je důvodem pro jeho vyřazení z veřejné soutěže.

 

24

 

 

Lze měnit návrh projektu ještě po skončení soutěžní lhůty?

 

 

 

Návrh projektu nelze po skončení soutěžní lhůty 28.6.2019 (od 12 hodin) nijak měnit ani doplňovat. Za změnu se nepovažuje, pokud poskytovatel neuzná část navržených celkových nákladů a nezahrne je mezi uznané náklady projektu, nebo pokud na základě zákona č. 130/2002 Sb. sníží celkovou výši účelové podpory.

 

25

 

 

 

 

 

V jakém formátu je možné vkládat přílohy k návrhu projektu?

 

 

 

 

 

 

Povinné i nepovinné přílohy se k návrhu projektu vkládají pouze ve formátu pdf. Názvy souborů s přílohami nesmí obsahovat diakritiku a nepovolené znaky (např. \ / : * ? “ < > ).
Přílohy jsou vkládány pouze do aplikace. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vytvořený aplikací bez příloh.
Příloha "Popis projektu" – zdůvodnění návrhu projektu  - je v Zadávací dokumentaci omezena na maximální rozsah 10 stran formátu A4 s použitím standardního písma o velikosti 11 bodů a řádkování 1. Maximální velikost přílohy je 3MB.
Příloha "životopis navrhovatele a spolunavrhovatelů"  - je v Zadávací dokumentaci omezena na maximální rozsah  dvě strany formátu A4 s použitím standardního písma (popř. další maximálně dvě strany na každého spolunavrhovatele). Maximální velikost přílohy je 1MB.

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké jsou povolené přílohy k projektu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi povolené přílohy projektu, patří pouze dokumenty uvedené v bodě 5.3. (16) Zadávací dokumentace: 

 1. doklady a čestná prohlášení k prokázání způsobilosti podle článku 4.2 této zadávací dokumentace;
 2. seznam pracovišť nebo posuzovatelů, kterým by nebylo vhodné návrh projektu k posouzení zasílat včetně zdůvodnění (pro zajištění objektivity při posuzování projektu máte možnost uvést tuzemského i zahraničního specialistu, který by se neměl vyjadřovat k projektu);
 3. nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny, není-li v návrhu projektu podrobně specifikován pořizovaný majetek nebo předmět služby jako jedinečný;
 4. doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením uchazeče nebo potvrzením předpokládaného sponzora;
 5. plná moc k podání návrhu třetí osobě v případě, že uchazeč nedisponuje vlastní datovou schránkou; tuto plnou moc je potřeba připojit jako přílohu v aplikaci a zároveň doručit v listinné podobě poštou nebo osobně do podatelny poskytovatele, na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 v obálce označené textem „NEOTVÍRAT – VES 2020“;
 6. nepodepsaný návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem (příjemcem) a navrhovanými dalšími účastníky;
 7. příloha "Motivační účinek" - srovnávací analýza, porovnání míry zamýšlené činnosti s podporou a bez podpory v případě, že se řešení projektu účastní podnik;
 8. seznam vhodných oponentů - uveďte posuzovatele působící v oboru předkládaného projektu, s nimiž nespolupracujete a kteří by mohli být vhodnými oponenty (uveďte přesně jméno, pracoviště, adresu a e-mail navržených oponentů);
 9. v případě potřeby originál plné moci (pověření), kterou statutární orgán uchazeče/spoluuchazeče zplnomocní svého zástupce k provádění úkonů souvisejících s podáním návrhu projektu;
 10. seznam písemných příloh.

27

 

 

V Části "Související projekty"  má řešitel uvádět granty z jiných zdrojů než MZČR?

 

 

 

Ano, také. V části "Související projekty" spolu/navrhovatel uvede údaje o všech tematicky blízkých projektech, řešených podle zákona č. 130/2002 Sb. s poskytnutou účelovou podporou od všech poskytovatelů, včetně MZČR, na jejichž řešení se navrhovatel nebo spolunavrhovatelé v době podání návrhu projektu podílejí nebo se v uplynulých třech letech podíleli a v jaké roli (navrhovatel / řešitel, spolunavrhovatel / spoluřešitel, odborný spolupracovník). Dále se uvádí obdobné informace o žádostech o poskytnutí účelové podpory, které navrhovatel nebo spolunavrhovatelé podávají.

 

28

 

Mám v části "Související projekty"  uvádět ukončené projekty, ve kterých jsem působil v roli člena týmu?

 

 

Ano, v souladu se zadávací dokumentací navrhovatel v části "Související projekty"  uvede i údaje o ukončených projektech, kde působil v roli člena týmu (pouze v období uplynulých tří let).

 

29

 

 

Je možné do části "Související projekty" celková výše podpory pro uchazeče nebo spoluuchazeče uvést pouze tu část z celkové částky, která připadá na daného řešitele, aby tímto nebyl znevýhodněn?

 

 

V části "Související projekty" se v souladu se ZD uvádí výše podpory využívaná pracovištěm navrhovatele (resp. spolunavrhovatele) pro řešení části projektu, za kterou je pracoviště navrhovatele (spolunavrhovatele) zodpovědné.

 

30

 

 

Kam zdůvodnit finanční náklady v 2. a dalších letech řešení projektu?

 

 

 

Veškerá zdůvodnění v rámci finančních prostředků prosím uvádějte v části  "Náklady - zdůvodnění nákladu pro rok … ". V návrhu projektu se uvádějí údaje pro první rok řešení. V případě významného navýšení požadovaných nákladů v dalších letech řešení v příslušné položce nebo v případě pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v dalších letech řešení se jejich zdůvodnění podává v tomto formuláři návrhu projektu.

 

31

 

Kam mohu zapsat zdůvodnění režijních nákladů?

 

 

ZD nevyžaduje zdůvodnění výše režijních nákladů. V případě, že chcete uvést jednotlivé položky zahrnuté do režijních nákladů, využijte jedné z ikon v rámci záložky "Náklady - zdůvodnění nákladu pro rok … "

 

32

 

 

Co se uvádí v abstraktu?

 

 

 

Souhrny (anotace) v češtině a v angličtině vyjadřující podstatu navrhovaného projektu a předpokládané konkrétní výsledky; abstrakt ani v češtině, ani v angličtině nesmí přesáhnout 1100 znaků včetně mezer a je určen ke zveřejnění. Žádáme navrhovatele, aby nevkládali do abstraktu, názvu projektu, klíčových slov, cílů projektu apod. „nestandardní“ znaky (např. znaky řecké, ruské abecedy, matematické značky apod.). S uvedenými útvary budou pracovat další databázové systémy a při vložení takových znaků nelze zajistit jejich bezproblémovou funkci.

 

33

 

Co je to H - index?

 

 

H -index udává, kolik článků daného navrhovatele dosahuje citovanosti vyšší, než je pořadové číslo článku dle počtu citací. H-index jednotlivce je dán indexy jeho jednotlivých vědeckých prací. Jde o číslo h, označující počet článků mající citační index rovný či vyšší h.

 

34

 

 

 

Jak správně citovat převzaté texty v návrzích projektů?

 

 

 

 

Převzaté texty v návrzích projektů je nutné citovat podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (viz např. článek 5.2. Zadávací dokumentace). Citace a odkazy provedené dle norem běžných v jednotlivých oborech či mezinárodních časopisech jsou akceptovatelnou alternativou. Podstatné je, aby převzatý text byl řádně citován s odkazem na původní zdroj. Základní ustanovení Zadávací dokumentace, dle kterého je použití převzatého textu bez citace ”hrubým porušením respektovaných standardů vědecké práce a podmínek této zadávací dokumentace a je důvodem pro vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže”, zůstává v platnosti.

 

35

 

 

 

 

Jak správně vyplnit osobní náklady v návrhu projektu?

 

 

 

 

 

Osobní náklady se vyplňují zvlášť pro uchazeče a zvlášť pro každého spoluuchazeče. Uvádějí se osobní náklady, případně finanční ohodnocení za práci fyzické osoby – uchazeče, resp. spoluuchazeče. Pro vědecké pracovníky a studenty odměňované podle ZD 5.4.1. odst. (2)  se uvádí v návrhu projektu jméno a příjmení pracovníka, datum narození, pracovní kapacita (úvazek) a požadovaná částka. Pro technické a administrativní pracovníky se uvádí pouze souhrnná pracovní kapacita (úvazek) plánovaná pro daný rok a celková požadovaná částka. V případě plánování ostatních osobních nákladů se uvádí jméno a příjmení pracovníka, požadovaná částka a typ činnosti (pracovní náplň), pokud není jméno osoby známo, můžete do pole “Jméno, příjmení …” zadat text “student”, “bude vybrán na základě výběrového řízení”, apod.
V případě, že jsou návrhu projektu plánovány prostředky na studenty, studenti se uvádějí s příslušným označením (takto označené finanční prostředky lze použít vždy jen pro studenty).

36

 

Je nutné při plánování ostatních osobních nákladů (OON) uvádět osoby jmenovitě?

 

 

Při plánování ostatních osobních nákladů se nemusí uvádět osoby jmenovitě. Pokud není jméno osoby známo, můžete do pole “Jméno, příjmení …” zadat text “student”, “bude vybrán na základě výběrového řízení”, apod.

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet úvazku žadatele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše úvazku musí odpovídat cílům, roli v projektu, výsledkům a ohodnocení dané osoby. Nulová výše úvazku se nepřipouští. Poskytovatel stanovuje minimální výši úvazku na jednom projektu u jednoho zaměstnavatele pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1. Pro účely návrhu projektu je možné, aby součet všech úvazků dané osoby hrazených z účelové podpory poskytovatele překročil hranici 100 %. V případě přijetí více projektů je následně nezbytné snížení úvazků na projektech na maximální výši součtu všech úvazků 100 %.
Příklady:
1. Varianta – žadatel má již běžící projekt, kde má úvazek 50 %. Lze podat i několik návrhů projektů (v různých rolích navrhovatel, člen týmu), ve kterých bude mít v každém 80 % úvazek,  nicméně  v případě přijetí více projektů, je následně nezbytné snížení úvazků na projektech na maximální výši součtu všech úvazků 100 %! V takovémto případě je nutno v návrhu projektu podat vysvětlení, jak bude zajištěno řešení všech projektů současně na odpovídající vědecké úrovní, aniž by byl negativně ovlivněn průběh řešení  a výstupy jednotlivých projektů.
2. Varianta – žadatel nemá žádný běžící projekt. V tomto případě opět platí, že bude-li přijat více než jeden projekt a jeho úvazek bude v součtu vyšší než 100 %, opět musí v návrzích takových projektů vysvětlit, jak bude schopen zajistit jejich řešení, aniž by se to negativně projevilo na jejich kvalitě. V obou případech platí, že objemy úvazků a jejich účelnost jsou součástí komplexního hodnocení.

 

38

 

Co mám uvést do sekce „Harmonogram“?

 

 

Sekce "Harmonogram" obsahuje dvě části, první (samotný harmonogram) je rozdělena na počet let řešení, zde se tedy uvádí harmonogram činností plánovaných v daném roce řešení projektu vč. do řešení zapojených institucí (spoluuchazečů, příp. institucí se smluvně uzavřenou spoluprací). V daném roce by měl být také vyčíslen počet plánovaného náboru pacientů, plánovaných výkonů, pokusů, odběrů atd.“
Druhé pole je „Velikost výzkumného souboru“, zde uveďte statisticky významnou velikost výzkumného souboru dle provedené power analýzy.

 

39

 

Kam vkládá finanční ohodnocení uchazeč nebo spoluuchazeč fyzická osoba?

 

 

Je-li uchazečem nebo spoluuchazečem fyzická osoba, zahrne se pro účely evidence nákladů částka na její finanční ohodnocení za práci při řešení projektu do položky osobních nákladů, i když nejde o náklady vynakládané na úhradu mezd a platů v rámci pracovněprávních vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

40

 

 

 

Jaká je výše tzv. režijních nákladů?

 

 

 

 

Mezi způsobilé náklady lze zahrnout doplňkové (režijní) náklady vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu (např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu). Maximální výše takových nákladů je 20 % z částky celkových uznaných nákladů projektu požadovaných od MZČR bez nákladů na pořízení dlouhodobého majetku, tj. pouze z neinvestičních nákladů. Doplňkové (režijní) náklady plánované v návrhu projektu nelze překročit ani žádat o jejich navýšení v průběhu řešení projektu. Nejsou-li tyto náklady požadovány v návrhu projektu, nelze je zahrnout mezi uznané náklady.

 

41

 

Kam se přikládají oprávnění podle zvláštního právního předpisu?

 

 

Přílohy se vkládají formou PDF souborů do aplikace.

 

42

 

 

Jak vyplnit položky „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEDR a CEP“ v čestných prohlášeních?

 

 

 

Pro čestná prohlášení k návrhům projektů, konkrétně v položce „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEDR“ použijte číselník právních forem (viz např. http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/aresPrFor.html.cz). Veškeré informace k CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) je možné nalézt na stránkách MFČR: http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InfoProviders/CommonPages/Provoz0001.aspx

Pro vyplnění položky „Typ subjektu uchazeče z hlediska CEP“ použijte tento číselník. Viz odkaz níže: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1376

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakým způsobem se doručuje návrh projektu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh projektu se podává v elektronické podobě. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví a Agentury pro zdravotnický výzkum a ve webové aplikaci ISVP (https://ereg.ksrzis.cz/) vytvořené k tomuto účelu (dále jen aplikace). Poskytovatel považuje za návrh projektu pouze takový návrh, který je vytvořen aplikací a zaslán prostřednictvím datové zprávy s názvem (předmětem) "AZV-NV20-0X-00XXX“ či "AZV-NV20J-0X-00XXX" do datové schránky Agentury  pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“. Poskytovatel výslovně upozorňuje, že z důvodů využívání aplikace musí být návrhy projektů zasílány do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. Návrhy projektů, které budou zaslány do datové schránky poskytovatele, tedy Ministerstva zdravotnictví, nebudou do  soutěže přijaty. K návrhu projektu bude po finalizaci vytvořen jednoznačný otisk (Hash), takže již nesmí být nijak upravován. Návrhy projektů, u kterých bude tento otisk změněn, budou z veřejné soutěže vyřazeny. K návrhu projektu se v aplikaci připojí pouze takové přílohy, které jsou specifikovány v článku 5.3. odst. (16) této zadávací dokumentace a k danému projektu jsou požadovány. Přílohy musejí být vkládány do aplikace ve formátu PDF. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu vygenerovaný aplikací. Omezení velikosti zprávy je 10MB.

 

44

 

Do kdy je nutné doručit návrh projektu a způsobilost?

 

 

Konec soutěžní lhůty je stanoven v Zadavací dokumentaci na den 28.6.2019 12:00, do této lhůty musí uchazeči o podporu splnit všechny požadavky.

 

45

 

Jaká je stanovena doba trvání projektu?

 

 

Doba řešení projektu je v této veřejné soutěži 44 měsíců (1. 5. 2020 - 31. 12. 2023).

 

46

 

 

 

 

 

Jak v aplikaci vyplnit intenzitu podpory?

 

 

 

 

 

 

V aplikaci je v souladu se Zadávací dokumentací a nadřazenými právními předpisy sestaven kontrolní vzorec s přednastavenými limity uvedenými v kapitole 2.3. bod (7) Tab.1. Každý uchazeč stanovuje intenzitu podpory zaškrtnutím správných předvoleb na Kartě Náklady souhrn v sekci "Prohlášení uchazeče o skutečnostech ovlivňujících max. intenzitu podpory". Uvede typ organizace, Informace o zveřejňování výsledků a informace o případné spolupráci dle nabídnutého seznamu a  v souladu s pravidly uvedenými v Zadávací dokumentaci. Tím se mu ve sloupci Maximální intenzita podpory zobrazí přednastavené % stropy pro míru podpory od poskytovatele. Podíl projektu je pak možné určit výší poskytnutých prostředků z ostatních zdrojů a jejich alokováním na jednotlivé typy výzkumu. (Základní , Průmyslový a Experimentání vývoj - u výpočtu je možnost upravovat prostředky pouze pro Průmyslový a Experimentální výzkum, prostředky pro Základní výzkum jsou automaticky dopočítávany systémem do hodnoty prostředků z dalších zdrojů.).

 

47

 

V jakém poměru má být základní a aplikovaný výzkum?

 

 

Podíl základního výzkumu může tvořit maximálně 20 % činností návrhu projektu a zároveň maximálně 20 % způsobilých nákladů návrhu projektu, minimálně 80 % činností návrhu projektu a zároveň minimálně 80 % způsobilých nákladů návrhu projektu musí tvořit aplikovaný výzkum. Nesplnění těchto podmínek je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.

 

48

 

 

V jakých případech je nutné připojit k návrhu projektu přílohu Motivační účinek?

 

 

 

Příloha motivační účinek se předkládá vždy, pokud je účastníkem projektu "velký" podnik (ať už v pozici uchazeče nebo spoluuchazeče); vzor této přílohy není předepsaný, formát je srovnávací analýza (porovnání míry zamýšlené činnosti s podporou a bez podpory), maximální rozsah je však stanoven na dvě normostrany - viz článek 5.6. této zadávací dokumentace; odevzdá se prostřednictvím aplikace ISVP, jako vložená příloha ve formě pdf.

 

49

 

V jakých případech je nutné připojit k návrhu projektu přílohu Návrh smlouvy o spolupráci?

 

 

Příloha Návrh smlouvy o spolupráci se předkládá vždy, pokud uchazeč není jediný účastník návrhu projektu (tzn. vždy, když je projekt řešen ve spolupráci uchazeče a spoluuchazeče/spoluuchazečů); odevzdá se prostřednictvím aplikace ISVP, jako vložená příloha ve formě pdf. Návrh smlouvy nemusí být podepsán a stačí jeden vzor k danému projektu (i v případě účasti více spoluuchazečů - nebudou vyplněny základní údaje o druhé straně).

 

50

 

 

 

 

Musí se účet u ČNB používat u nových i pokračujících projektů?

 

 

 

 

 

Ano.  Novela zákona č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech ukládá za povinnost všem institucím, uvedeným v §3 písm. h) bod 10-14 tohoto zákona za povinnost zřídit si účet u ČNB. V opačném případě dochází k porušení rozpočtové kázně.
U fyzických osob a soukromých vysokých škol, které jsou přímými příjemci státní dotace, zákon tok finančních prostředků neupravuje a způsob plateb tak zůstává nezměněn (finanční prostředky tak mohou přijímat na konto, vedené u jakékoliv komerční banky).
Prostředky pro spolupříjemce převedené na účet nepodléhající státní pokladně již mohou být vedeny mimo účty ČNB (mohou i na ČNB). Uvedený postup platí pro instituce, uvedené v § 3 písm. h) bod 10 až 14 zákona č. 218 o rozpočtových pravidlech.

 

51

 

 

Změny účtů - přechod na účty ČNB

 

 

 

V případě, že došlo ke změně Vašeho bankovního spojení, rádi bychom Vás požádali o zaslání správných údajů písemně spolu s podpisem na adresu poskytovatele.
Změnu bankovního spojení lze také provést přímo v aplikaci ISVP a při podpisu Smlouvy resp. Dodatku o poskytnutí podpory zaslané k projektům pro následující kalendářní rok.

 

52

 

Jak vypočítat doplňkové (režijní) náklady?

 

 

Maximální výše doplňkových (režijních) nákladů je 20% z částky celkových uznaných nákladů projektu požadovaných od MZ bez nákladů na pořízení dlouhodobého majetku (investic) . V aplikaci ISVP je výpočet pro doplňkové náklady nastaven na 20% z celkových neinvestičních nákladů požadovaných od MZ.

 

53

 

Lze požadovat investice?

 

 

Ano, mezi způsobilé náklady lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého hmotného, případně nehmotného majetku, ale pouze v tom případě, že jeho pořízení bude v návrhu projektu náležitě zdůvodněno a jehož potřebnost bude pro  řešení projektu nezbytná.

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je nutné přikládat k návrhu projektu schválený projekt pokusů na zvířatech?

 

 

 

 

 

 

 

 

Při podávání návrhu: V případě navrhovaného projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty přiloží uchazeč k návrhu projektu minimálně „oprávnění k používání pokusných zvířat“ (dřívější akreditace uživatelského zařízení) podle § 15b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s platností minimálně do začátku řešení projektu (příp. oprávnění platné v den ukončení soutěžní lhůty a doplněné o potvrzení MZe, že při vypršení platnosti oprávnění zahájí v zákonných lhůtách řízení o vystavení oprávnění nového). Před uzavřením smlouvy:  V případě navrhovaného projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty doloží uchazeč platný schválený „projekt pokusů“ se stanovisky odborné komise uživatelského zařízení a resortní komise příslušného státního orgánu podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů. Projekt pokusů dokládá uchazeč, se kterým má být pro poskytnutí účelové podpory uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, před uzavřením smlouvy nebo vydáním rozhodnutí. Projekt pokusů umožňující řešení příslušného projektu se přikládá ke každému projektu, nic však nebrání tomu, přiložit jeden projekt pokusů k několika projektům řešeným s podporou MZ, pokud je takový postup v souladu s příslušnou zákonnou úpravou. Úředně ověřenou kopii je nutné doložit nejpozději při uzavírání Smlouvy o poskytnutí podpory. Smlouva nabývá účinnosti až doručením všech požadovaných příloh.

 

55

 

Je nutné  předkládat i "oprávnění k používání pokusných zvířat" (dřívější  Akreditace uživatelského zařízení ) nebo stačí doložit schválený projekt pokusů?

 

 

Dokládá se obojí, "oprávnění k používání pokusných zvířat" ve fázi podávání návrhu a "schválený projekt pokusů" nejpozději při podpisu smlouvy.

 

56

 

Patří mezi způsobilé náklady pojištění klinického hodnocení?

 

 

Ne. Náklady na pojištění klinického hodnocení nemohou  být zahrnuty mezi způsobilé náklady projektu.

 

57

 

 

Patří  specializovaná odborná výpočetní technika nutná k realizaci projektu a jeho cílů mezi  uznatelné náklady?

 

 

 

Ano, specializovanou odbornou výpočetní techniku, která je nutná k realizaci projektu a jeho cílů a nespadá mezi běžné vybavení pracoviště lze zahrnout do uznatelných nákladů. Nákup takovéto výpočetní techniky musí však být specifikován a  řádně zdůvodněn v návrhu projektu včetně zdůvodnění využití.
V souladu se Zadávací dokumentací čl. 5.4. odst. 7) nelze do způsobilých nákladů zahrnout náklady na pořízení a provoz elektronických informačních databází.

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lze z účelové podpory vyplatit členu řešitelského týmu mimořádnou odměnu a za jakých podmínek?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci Programu lze hradit z prostředků poskytovatele (z účelových výdajů MZ) mimořádné odměny (u osobních nákladů specifikovaných v písm. a) a b) bodu (2), článku 5.4.1. zadávací dokumentace), pokud jsou mzdy, ke kterým jsou mimořádné odměny vztaženy, hrazeny z jiných zdrojů než účelových prostředků poskytovatele a zároveň jsou tyto jiné zdroje v návrhu projektu uvedeny. Celkové náklady projektu pak budou o tyto mzdy vyšší než náklady hrazené z účelových prostředků poskytovatele i u projektů řešených výlučně výzkumnými organizacemi. Uvést v návrhu projektu jen mimořádné odměny, bez mzdy (úvazku), není možné. Výši mimořádných odměn poskytovatel limituje maximálně částkou 100 tis. Kč/pracovník/rok za všechny jím řešené projekty podporované poskytovatelem.

Ilustrativní příklad: p. Novák má dostat mimořádnou odměnu 10.000 Kč/rok z účelových prostředků poskytovatele, proto musí být v návrhu projektu ještě uvedeny prostředky na jeho mzdu/plat - hrazené z jiných zdrojů, včetně výše úvazku na daném projektu.

 

59

 

 

 

Existuje % limit/hranice pro výši osobních nákladů ve vztahu k požadovanému objemu dotace?

 

 

 

U osobních nákladů není uveden % limit ve vztahu k požadovanému objemu dotace. Poskytovatel při schvalování výše uznaných osobních nákladů všech uchazečů vždy vychází ze zákoníku práce a z nařízení vlády č. 448/2011 Sb. ze dne 7.12.2011 a z dalších relevantních platných právních předpisů, event. zvyklostí na daném pracovišti. Pouze je nutné dodržet stanovené limity v ZD (min. a max. úvazek, výše mimořádných odměn).

 

60

 

 

 

Prohlášení k SÚKL – čestné prohlášení: Dává i spolunavrhovatel nebo jen navrhovatel? „v ostatních případech bude vždy doložen scan čestného prohlášení uchazeče, že toto stanovisko není třeba (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace - viz článek 9.5).“

 

 

Čestné prohlášení ve vztahu k SÚKL stačí doložit pouze jednou za hlavního uchazeče, který tím stvrdí, že k celému projektu není nutné povolení SÚKL.

 

 

61

 

Návrh smlouvy o spolupráci může být doložen bez podpisů statutárních zástupců?

 

 

Ano, návrh smlouvy je jen předběžný a nemusí být při podávání žádosti podepsán.

 

62

 

Jaký je nejvyšší finanční limit požadované dotace za jeden projekt?

 

 

Finanční limit požadované dotace na jeden projekt není stanoven.

 

63

 

Vygenerovaná finální verze návrhu projektu se již fyzicky nepodepisuje?

 

 

Ano, nepodepisuje. Podpis je v tomto případě nahrazen odesláním z datové schránky, která uchazeče identifikuje. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vytvořený aplikací bez příloh a je mu po finalizaci vytvořen jednoznačný otisk (Hash) (podrobně viz ZD kap. 5.2.).

 

64

 

Jak zní oficiálně anglický název AZV ČR?

 

 

Czech Health Research Council

 

65

 

 

Kde naleznu další informace o klinickém hodnocení léků?

 

 

 

Můžete se dotazem obrátit na SÚKL (odd. klinického hodnocení léčiv MUDr. Alice Němcová) či na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz/ příp. http://www.olecich.cz/, zde naleznete Informační listy SÚKL (např. o klinickém hodnocení léků)http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/03550_14946_SUKL_Infolisty_2015_..., http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/03550_15123_SUKL_Infolisty_2015_... a http://azvcr.cz/aktuality/informace-pro-uchazece-o-ucelovou-podporu-akad....

 

66

 

 

Mohu do VES 2020 podat libovolný počet projektů?

 

 

 

Ne, táž fyzická osoba může v této veřejné soutěži (soutěží zahrnuje oba podprogramy) vystupovat  pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho návrhu projektu jako spolunavrhovatel (1. příklad: podám projekt v rámci Podprogramu 1 jako navrhovatel a v Podprogramu 2 jako spolunavrhovatel, 2. příklad podám dva projekty v Podprogramu 1 v prvním projektu jako navrhovatel a v druhém projektu jako spolunavrhovatel atd.). Role člena týmu či dalšího účastníka projektu není omezena počtem projektů (musí být však dodržen min. úvazek a celkový úvazek 100% příp. max výše mimořádné odměny 100 tis. Kč).

 

67

 

Mohu přiložit sken žádosti o stanovisko SÚKLu, tak jak tomu bylo v minulých soutěžích?

 

 

Ne, musí již být přiloženo Rozhodnutí povolení či ohlášení SÚKL. V případě, že se nejedná o klinické hodnocení může být přiloženo stanovisko SÚKL, že  se  nejedná o klinické hodnocení  nebo čestné prohlášení uchazeče ve vztahu k SÚKL (viz čl. 4.2 odst. 1 písm. g) zadávací dokumentace).

 

68

 

Může být zadavatelem klinického hodnocení spoluuchazeč?

 

 

Ne, dle zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech, zadavatelem klinického hodnocení musí být vždy uchazeč resp. budoucí příjemce účelové podpory (v tomto případě musí být uchazečem zdravotnické zařízení).

 

69

 

 

Kdy se musí k projetku vyjadřovat etická komise?

 

 

 

Vyjádření etické komise uchazeče musí být předloženo vždy, je-li součástí projektu poskytování zdravotní péče, jedná-li se o výzkum s lidskými subjekty a i v případě výzkumů s metodikou dotazníkových šetření a kvalitativních šetření u osob zasažených nebo ohrožených nemocí v souladu s Mezinárodní etickou komisí pro biomedicínský výzkum s lidskými účastníky CIOMS/WHO, 2002.

 

70

 

Může být očekávaný výsledek v jakémkoliv časopise s impakt faktorem?

 

 

Pouze v časopise s impakt faktorem IF dle SCI/WOS a to z důvodu eliminace tzv. "predátorských časopisů" např. zde http://knihovna.cuni.cz/predatorske-casopisy/ či http://www.knihovna.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/knihovna/k... atd.

 

 

71

 

 

 

Jak mám postupovat v případě změny obecně závazných právních předpisů, kdy například dojde k navýšení povinného přídělu do FKSP? Lze takové navýšení v osobních nákladech pokrýt z jiných prostředků přidělených v rámci projektu?

 

 

Ano, v případě změny obecně závazných právních předpisů týkajících se osobních nákladů v projektu (např. změny platových tarifů, změny povinného přídělu do FKSP apod.) a jejich dopadů na ekonomické ukazatele je možné provést přesuny mezi jednotlivými položkami (z ostatních provozních nákladů do osobních nákladů) i nad limit 10 tis. Kč bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory. Je však nutné (oficiální cestou, nelépe ISDS) kontaktovat Kancelář AZV s konkrétními požadaky, jelikož je nutné pro následující zprávu (dílčí či závěrečnou) upravit projekt, příjemce musí tyto změny popsat a zdůvodnit.

 

 

72

 

 

Lze převést nedočerpané Investiční náklady na jinou položku?

 

 

Ne, nedočerpaná účelová podpora z položky Investiční náklady se nepřevádí (byla schválena pro využití konkrétní investice). Částku lze použít v dalších letech řešení ke stejnému účelu.

 

 

 

73

 

 

 

Co lze zařadit a v jaké výši do cestovních nákladů?

 

 

Cestovné jsou náklady zahrnující veškeré náklady na pracovní cesty v souladu s ustanoveními § 173 až 181 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to až do výše tímto zákonem stanovené nebo umožněné, a to pro řešitele a další pracovníky. Jedná se o náklady vzniklé výhradně v přímé souvislosti s řešením projektu včetně pracovních pobytů a cest konaných v souvislosti s aktivní účastí na konferencích. Rovněž se jedná o cestovné i náklady na pobyty zahraničních pracovníků účastnících se řešení projektu. Poskytovatel přispívá na cestovné do maximální výše stanovené pro uchazeče a spoluuchazeče dohromady: pro první rok řešení projektu do maximální výše 80 000 Kč, v dalších letech řešení projektu do maximální výše 150 000 Kč.

74

 

Co se rozumí pod pojmem aktivní účast na konferenci?

 

 

Aktivní účastí na konferencích se rozumí vystoupení formou přednášky či posteru s abstraktem v odborném časopisu nebo sborníku, kde je uveden autor a téma musí souviset s daným projektem (tyto přílohy se pak přikládají k dílčí či závěrečné zprávě).

 

75

 

 

Co mám dělat, když mám v ISVP špatně naformátované tabulky a z toho důvodu nevidím vyplněná čísla či text?

 

 

Podržením klávesy "CTRL" a "posouváním pomocí kolečka myši" zmenšit či zvětšit měřítko zobrazení obrazovky. Prosíme tedy zmenšete si zobrazení Vaší obrazovky.

 

76 Jak zadat klíčová slova do aplikace ISVP?   V části „Klíčová slova“ a „Klíčová slova anglicky“ používejte pro potvrzení klávesu „Enter“ či tlačítko „+“ (nutné zadat alespoň tři klíčová slova česky a tři anglicky). Klíčová slova prosím neoddělujte středníky.
77

 

 

Předložení schválené dokumentace SÚKLem již při podání návrhu projektu se týká pouze farmakologických klinických hodnocení – tedy pouze léků nebo se vztahuje i na  nefarmakologické klinické hodnocení (např. rTMS nebo tDCS) tzn. zda  projekty obsahující nefarmakologická klinická hodnocení budou podávány stejně jako dosud, tedy pouze s vyjádřením od SÚKLu  zda se jedná či nejedná o klinické hodnocení ve smyslu zák. č, 378/2007 Sb.?

 

 

 

Pokud jde o projekty, které nejsou klinickým hodnocením léčivých přípravků (např. klinické hodnocení léčby pomocí rTMS nebo tDCS), pak se na ně nevztahuje zákon o léčivech a nepodléhají povolení klinického hodnocení či schválení ohlášeného klinického hodnocení léčiv. Tyto projekty odd.klinického hodnocení léčiv neposuzuje.
 
V případě, že jsou použity zdravotnické prostředky, je možné, že by se mohlo jednat o klinickou zkoušku zdravotnického prostředku podléhající ohlašovací povinnosti a schválení SÚKL, Sekce zdravotnických prostředků (pokud by se jednalo o nový zdravotnický prostředek, který ještě nemá CE značku nebo o použití schváleného zdravotnického prostředku, ale jinak, než jak je deklarován výrobcem). Pokud je ale zdravotnický prostředek použitý v projektu s CE značkou a je běžně používán v praxi, a v projektu je použit v souladu s návodem výrobce, pak není třeba tento projekt hlásit na SÚKL na Sekci zdravotnických prostředků.

78

 

Musí být pojištění každé klinické studie posouzeno MEK nebo u studií, která   nejsou multicentrická stačí posouzení etické komise?

 

 

Pojištění intervenčních klinických hodnocení, jedná-li se o multicentirkcé klinické hodnocení, pak ho posuzuje multicentrická etická komise, pokud se jedná o monocentrické klinicé hodnocení, pak vše posuzuje místní/lokální etická komise.

79 Je osnova povinné přílohy C1 – zdůvodnění návrhu projektu tzv. "popis projektu" (tj. odborná část projetku v AJ) závazná?  

 

Ano, je nutné dodržet ZD předepsanou osnovu:

 1. úvod - shrnutí současného stavu poznání odborné problematiky v dané vědní oblasti;
 2. cíl projektu - vyjádření podstaty projektu, jeho cíle, způsob řešení, časový rozvrh a etapy řešení;
 3. odůvodnění nutnosti a potřebnosti řešení konkrétní problematiky v daném čase (tj. aktuálnost řešení);
 4. metodika - popis navrhovaných koncepčních a metodických postupů nezbytných pro řešení projektu a pro dosažení předpokládaného výsledku a jejich rozbor;
 5. časový harmonogram - jasně formulovaný harmonogram plánovaných prací a jejich rozdělení mezi jednotlivé členy řešitelského resp. spoluřešitelského týmu v jednotlivých letech řešení. Způsob získávání dat, jejich analýzy a návrh statistického zpracování.
 6. očekávané výsledky - charakteristika předpokládaných výsledků řešení projektu v kategoriích definovaných pro aplikovaný výzkum v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků, schvalovaných vládou České republiky (předpokládané celkové počty výsledků, kterých bude dosaženo v rámci řešení projektu, se zároveň uvádějí v části C2);
 7. spolupráce - uveďte, pokud je řešení projektu podmíněno spoluprací více subjektů a jak je realizována.  V případě zahraniční spolupráce  je třeba doložit podepsaný  letter of support nebo letter of intend na hlavičkovém papíře subjektu spolupráce navrhovatele se zahraničními vědeckými institucemi;
 8. informace údaje o připravenosti navrhovatele, spolunavrhovatelů a jejich pracovišť, o přístrojovém vybavení pracovišť, které bude při řešení využíváno, o možnosti kooperací;
 9. zdůvodnění účasti všech spolunavrhovatelů a uvedených spolupracovníků, vymezení jejich podílu na řešení problematiky a specifikace jejich role při dosahování předpokládaných výsledků;
 10. odkazy na použitou literaturu.

 

80

 

Týká se předložení schválené dokumentace SÚKLem již při podání návrhu projektu také klinického hodnocení zdravotnických prostředků?

 

  Ano, v případě, že se jedná o nový zdravotnický prostředek, který ještě nemá CE značku nebo o použití schváleného zdravotnického prostředku, ale jinak, než jak je deklarován výrobcem, podléhá studie ohlašovací povinnosti a schválení SÚKL, Sekce zdravotnických prostředků (https://www.niszp.cz/), ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. V tomto případě je třeba před uzavřením smlouvy předložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí SÚKL o povolení provedení klinické zkoušky pro zdravotnický prostředek.
81

Musím v ISVP uvést své rodné číslo?

 

Při podání návrhu projektu není tento údaj vyžadován, nicméně v případě financování projektu je rodné číslo (příp. státní příslušnost pokud Vám rodné číslo nebylo přiděleno - cizí státní příslušník) vyžadováno u rolí spolu/řešitel, z důvodu předávání dat do Centrální evidence projektů (IS VaVaI odkaz zde https://www.rvvi.cz/cep). Rodné číslo příp. státní příslušnost v ISVP zadáte v části „Osobní nastavení“ -> „Kontaktní údaje“.

 

82 Jak vyplnit rozpočet v případě, že do projektu vkládáme i jiné zdroje financování?  

Veškeré náklady se vyplňují vč. uvedeného spolufinancování (tj. z jiných zdrojů veřejných i neveřejných). V části "Finanční zajištění projektu (v tis. Kč)" se do řádku "Způsobilé náklady ze všech zdrojů financování" sečtou Vámi uvedené finance, v řádcích "Podpora z ostatních veřejných zdrojů (tuzemských i zahraničních)" a "Podpora z neveřejných zdrojů (vlastní prostředky, soukromé dotace)" uvedete částku, která činí spolufinancování (tím bude vypočtena účelová podpora v řádku "Celková dotace poskytovatele na projekt". V případě spolufinacování projektu je vždy nutné přiložit PDF čestného prohlášení tj. "doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením uchazeče nebo potvrzením předpokládaného sponzora".

 

83 Proč má soutěž dva podprogramy?  

Program je členěn na dva podprogramy, kdy kritériem pro rozdělení je věk řešitelů.
Z dosavadní praxe a zkušeností poskytovatele vyplývá, že se kontinuálně zvyšuje věk řešitelů
projektů, proto je Podprogram 2 zaměřen na zvýhodnění projektů, jejichž řešiteli budou mladí
výzkumní pracovníci do 35 let. Návrh projektu je možné přiřadit do jednoho ze dvou podprogramů dle věku navrhovatele. V této veřejné soutěži se předpokládá, že bude pro první rok řešení rozděleno mezi příjemce cca 300 mil. Kč ze státního rozpočtu, z čehož cca 10 % bude určeno na projekty mladých výzkumníků (Podprogram 2). V aplikaci ISVP jsou tyto podprogramy rozlišeny následovně: „VES 2020J“ pro navrhovatele do 35 let (maximální věk v roce vyhlášení soutěže) a „VES 2020“ pro všechny ostatní (i příp. do věku 35 let).

 

84 Mohu být navrhovatelem i bez Ph.D. či jeho ekvivalentu?   Ne. V rámci Podprogramu 1 může být navrhovatelem jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent. V rámci Podprogramu 2 může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže dosáhla věku nejvýše 35 let a má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu. Ekvivalent je např. CSc., DrSc., Dr., DSc. apod.
85 Lze podávat projekt se stejným názvem jako byl podáván v předchozích soutěžích?   Ano, lze podat projekt se stejným názvem. Limitace v ZD se týká aktuální soutěže, tedy nelze podat projekt se stejným názvem dvakrát v té samé soutěži.