Jak vyplnit rozpočet v případě, že do projektu vkládáme i jiné zdroje financování?

Veškeré náklady se vyplňují vč. uvedeného spolufinancování (tj. z jiných zdrojů veřejných i neveřejných).

V části "Finanční zajištění projektu (v tis. Kč)" se do řádku "Způsobilé náklady ze všech zdrojů financování" sečtou Vámi uvedené finance, v řádcích "Podpora z ostatních veřejných zdrojů (tuzemských i zahraničních)" a "Podpora z neveřejných zdrojů (vlastní prostředky, soukromé dotace)" uvedete částku, která činí spolufinancování (tím bude vypočtena účelová podpora v řádku "Celková dotace poskytovatele na projekt".

V případě spolufinacování projektu je vždy nutné přiložit PDF čestného prohlášení tj. "doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením uchazeče nebo potvrzením předpokládaného sponzora".