Aktuality AZV ČR

Zasílání nových aktualit z webu AZV ČR e-mailem.

Prodloužení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 o 1 rok

Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 23. srpna 2021 č. 738 prodloužení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (kód NV) o 1 rok bez nároku na navýšení účelové podpory. Důvodem prodloužení je dlouhodobě nepříznivá epidemiologická situace spojená s šířením onemocnění covid-19, v důsledku čehož mohlo dojít ke zpoždění činností spojených s řešením projektů.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2021 z důvodu epidemie COVID-19

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy v souvislosti s přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situací v ČR, omezením pohybu a osobní komunikace z důvodu šíření nemoci COVID-19, schválilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR prodloužení přechodných změn ve stanovení způsobilých nákladů u běžících projektů také v roce 2021.

INFORMACE PRO VŠECHNY NAVRHOVATELE A SPOLUNAVRHOVATELE – PODMÍNKA PRO DALŠÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VYHLAŠOVANÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

Dovolujeme si upozornit všechny navrhovatele a spolunavrhovatele, kteří plánují podávat návrhy projektů do dalších veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlašovaných Ministerstvem zdravotnictví (MZ), že nově bude povinné uvádět v návrhu projektu u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. "ORCID iD".

Pokud toto ID nemáte přiděleno, je nutné jej získat před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže MZ, bližší informace naleznete zde https://orcid.org/.

Hodnocení Dílčích zpráv za rok 2020

V roce 2021 bylo hodnoceno 305 dílčích zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku 2021 a hodnoceny na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR. Z 305 dílčích zpráv odborné hodnotící orgány AZV ČR doporučily 300 projektů k pokračování v řešení. U 5 projektů bylo navrženo pozastavit řešení projektu do vyjasnění, u čtyř z těchto projektů odborné poradní orgány AZV ČR, na základě zaslaného vysvětlení příjemcem, schválily pokračování projektů v řešení (v rámci per rollam). Řešení jednoho projektu bude zastaveno pro objektivní důvody, nyní řešeno poskytovatelem MZ ČR s příslušným příjemcem.

Stránky