O AZV ČR

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky byla zřízena 1. dubna 2014.

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Je samostatnou účetní jednotkou a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Úkoly a činnost 

AZV ČR v rámci své činnosti zajišťuje:

  • přípravu programů a dalších aktivit v oblasti aplikovaného biomedicínského výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu programových projektů (dále jen „projekt“),
  • hodnocení a výběr návrhů projektů,
  • přípravu podkladů pro poskytování účelové podpory projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
  • kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
  • hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,
  • jednání s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
  • spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.

AZV ČR zajišťuje podklady pro poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky, na základě provedené veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona, a to na projekty, ve kterých cíle a způsoby řešení v aplikovaném výzkumu stanovuje sám příjemce.