Kontrolní rada AZV ČR

Kontrolní rada je odborným orgánem AZV ČR.

Kontrolní rada má 7 členů, které jmenuje a odvolává předseda AZV ČR na návrh ministra. Předseda je vybrán z členů kontrolní rady a jmenován předsedou AZV ČR. Minimálně 1 člen kontrolní rady musí být zaměstnancem MZ. Členství v kontrolní radě je nezastupitelné a neslučitelné s funkcí v jiných orgánech AZV ČR.

Kontrolní rada především dohlíží na soulad procesu vyhlášení resortní veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, přijímání a hodnocení návrhů projektů a kontroly podpořených projektů. Objektivně a nezaujatě hodnotí ekonomickou stránku návrhů projektů, správnost výpočtu uznaných nákladů a zpracovává písemná stanoviska ke každému jí posuzovanému projektu. Dále navrhuje Jednací řád kontrolní rady.

SLOŽENÍ KONTROLNÍ RADY AZV ČR:

JUDr. Radek Policar (předseda)

Ing. Ladislava Klimentová

prof. Ing. Marek Vochozka, Ph.D., MBA