Panely AZV ČR

Panely zajišťují posouzení a hodnocení návrhů projektů. Členy panelů jmenuje a odvolává předseda AZV ČR na návrh předsednictva AZV ČR, které vybírá členy panelů z návrhů odborné veřejnosti. Funkční období členů panelů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Včele panelu je předseda a místopředseda.

Panely zejména vypracovávají interní posudky návrhů projektů, zajišťují vypracování posudků návrhů projektů externími oponenty a připravují podklady a doporučení pro jednání vědecké rady. Dále hodnotí dílčí a závěrečné zprávy o řešení projektů a připravují doporučení pro jednání vědecké rady týkající se postupů řešení a výsledků přijatých projektů.

Celkový počet panelů je 10.

Seznam hodnotících panelů:

P01 Metabolické a endokrinní choroby - zobrazit

P02 Choroby oběhové soustavy - zobrazit

P03 Nádorové choroby - zobrazit

P04 Neurovědy a duševní zdraví - zobrazit

P05 Poruchy imunity a infekční choroby - zobrazit

P06 Poruchy orgánové funkce a intenzivní medicína - zobrazit

P07 Věkově specifické skupiny chorob - zobrazit

P08 Biomedicínské technologie - zobrazit

P09 Preventivní medicína a ošetřovatelství - zobrazit

P10 Muskuloskeletální medicína - zobrazit