P07 Věkově specifické skupiny chorob

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (předseda) - 2. LF UK

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. (místopředseda) - FN HK

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. - ÚPMD

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta UK

doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. - Pediatrická klinika 1. LF UK a Thomayerova nemocnice v Praze

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. - 2. LF UK

prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. - LF UP, Ústav lékařské genetiky 

prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc. - FN v Motole

prof. MUDr. Eva Topinková, DrSc. - Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN

doc.MUDr. Felix Votava, Ph.D. - 3. LF UK, Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady

prof.  MUDr. Jiří Zeman, DrSc. - Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN