Předsednictvo AZV ČR

Předsednictvo AZV ČR je výkonným a koncepčním orgánem AZV ČR, má 5 členů včetně předsedy. Člen předsednictva AZV ČR se ve své funkci řídí jak prioritami národní politiky výzkumu a vývoje ve zdravotnictví, tak prioritami MZ ve zdravotnickém výzkumu a vývoji.

Členy předsednictva AZV ČR jmenuje a odvolává na návrh odborné veřejnosti předseda AZV ČR s předchozím souhlasem ministra. Funkční období členů předsednictva AZV ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Statutárním orgánem AZV ČR je její předseda.

Předsednictvo navrhuje vyhlášení a případné zrušení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích ve zdravotnictví, předkládá ke schválení zadávací dokumentaci pro vyhlášení veřejné soutěže, rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže, navrhuje uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory, koordinuje činnost panelů, vědecké rady, kontrolní rady, spolupracuje při kontrole plnění cílů projektů a hodnotí dosažené výsledky, navrhuje seznam projektů ke kontrole.

Členové předsednictva AZV ČR

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (předseda)

prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.