Rada odborných garantů

Rada odborných garantů je odborným poradním orgánem AZV ČR pro „VES – covid“, má 6 členů včetně předsedy a místopředsedy, kteří jsou v jejím čele. Předsedu, místopředsedu a členy Rady odborných garantů jmenuje a odvolává předseda AZV na návrh MZ. Členy Rady odborných garantů jsou předsedové Odborných hodnotících komisí.

Rada odborných garantů zejména: posuzuje odborné hodnocení projektů navržené jednotlivými Odbornými hodnotícími komisemi a stanovuje návrh celkového pořadí projektů pro poskytnutí účelové podpory a předkládá Předsednictvu AZV ke schválení hodnocení dílčích a závěrečných zpráv o řešení projektů.

Složení rady odborných garantů:

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (předseda)

 

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. – oblast A diagnostické, terapeutické a preventivní metody

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. – oblast B intenzivní péče

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M. – oblast C operační obory

PhDr. Petr Winkler, Ph.D. – oblast D duševní zdraví

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – oblast E imunologické a virologické studie