Vědecká rada AZV ČR

Vědecká rada je odborným poradním orgánem AZV ČR.

Vědecká rada má 16 členů včetně předsedy a místopředsedy. Předsedu vědecké rady jmenuje a odvolává předseda AZV ČR s předchozím souhlasem ministra. Ostatní členy jmenuje a odvolává předseda AZV ČR na návrh předsednictva AZV ČR. Členové vědecké rady jsou předsedové panelů a další zástupci odborné veřejnosti. Funkční období členů vědecké rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Funkce člena vědecké rady je čestnou funkcí. V čele vědecké rady je předseda a místopředseda.

Vědecká rada zejména posuzuje odborné hodnocení projektů navržené jednotlivými panely a stanovuje návrh celkového pořadí projektů pro poskytnutí účelové podpory, předkládá předsednictvu AZV ČR ke schválení hodnocení dílčích a závěrečných zpráv o řešení projektů,  navrhuje předsednictvu AZV ČR zaměření zdravotnického výzkumu a vývoje a zřízení nebo zrušení panelů, vyhodnocuje vědeckou úroveň projektů a navrhuje předsednictvu AZV ČR potřebná opatření. 

Složení vědecké rady AZV ČR:

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (předseda)

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (místopředseda)

 

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. – 1. panel

prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. – 2. panel

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. – 3. panel

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN – 4. panel

prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. – 5. panel

doc. MUDr. František Duška, Ph.D. – 6. panel

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. – 7. panel

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA. – 8. panel

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – 9. panel

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. – 10. panel

 

další členové VR AZV:

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.