Projekt KDP

Klinické doporučené postupy, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky jako příjemce podpory z Operačního programu Zaměstnanost čerpá na projekt Klinické doporučené postupy, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou (dále jen „projekt KDP“) finanční prostředky Evropského sociálního fondu, tj. prostředky ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. e) rozpočtových pravidel), a prostředky státního rozpočtu (§ 44 odst. 2 písm. i) rozpočtových pravidel) až do celkové výše 96 483 919,76 Kč. Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2018 a bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2022.

Účelem podpory je návrh klinických diagnosticko-terapeutických doporučených postupů z oblastí nejvyšší heterogenity lékařské péče v České republice a příprava metodického zázemí pro jejich tvorbu.

Cílovou skupinou projektu KDP jsou osoby s nedostatečnými kompetencemi v přístupu ke zdraví, pracovníci v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb.

Partnerem č. 1 projektu KDP je Ministerstvo zdravotnictví, které bude garantovat všeobecnou akceptaci vzniklých výstupů a bude iniciovat proces implementace vzniklých návrhů klinických doporučených postupů do praxe, včetně iniciace legislativních opatření.

Partnerem č. 2 projektu KDP je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Partnerství spočívá zejména ve tvorbě návrhu závazné metodiky tvorby KDP, sdílení týmu expertů pro sběr, analýzy a zapracování dat v rámci validačního procesu. Tento partner do projektu KDP přispěje dodávkou dat a statistických údajů, které budou jeho kmenoví pracovníci připravovat na základě žádostí Garanční komise, a se souhlasem Ministerstva zdravotnictví bude participovat na šíření výstupů projektu, a to jak formou webové prezentace na internetových stránkách, tak na konferencích a školicích akcích s danou tématikou.

Projekt KDP se skládá ze 4 klíčových aktivit:

  1. Řídící orgán tvorby a aktualizace, kontrolní orgán
  2. Metodické zázemí KDP
  3. Tvorba a zveřejnění návrhů KDP
  4. Komunikace a vzdělávání